slider

Projekty archiwalne

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Krajowy Rejestr Mediatorów

 

Nazwa projektu:

„Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”,

Głównym celem projektu jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych.

Działania zaplanowane w ramach przedmiotowego projektu przyczynią się do realizacji celu szczegółowego PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany tj. poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. Osiągnięcie celu szczegółowego będzie możliwe poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, podniesienie kompetencji mediatorów w ramach szkoleń przeprowadzonych w standardach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz webinariów w zakresie tematyki dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych, a także działań promocyjnych w zakresie mediacji i tworzonego Rejestru.

Działania realizowane w ramach projektu skierowane są przede wszystkim do obywateli zainteresowanych skorzystaniem z postępowania mediacyjnego, organów wymiaru sprawiedliwości jako kierujących sprawy do mediacji oraz mediatorów i osób, które chcą uzyskać uprawnienia mediacyjne.

 • Pełna nazwa projektu: „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”,
 • Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany w partnerstwie z Centralnym Instytutem Analiz Polityczno-Prawnych, Konfederacją Lewiatan oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II,
 • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”, Wartość projektu dla całego Partnerstwa tj. Lidera Projektu i czterech Partnerów: 12 196 438,62 PLN, Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 10 279 158,47 PLN
 • Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 31.08.2023.

 

Jeżeli chcą Państwo zapisać się, aby otrzymywać informacje na temat działań w projekcie, prosimy o pozostawienie swojego maila w poniższym formularzu:

 

 

Działania w projekcie dodawane są na bieżąco w miarę ich organizowania w odpowiednich działach wskazanych poniżej.

 

 

concept-of-justice-hammer-and-the-lawyer-are-givin-9ZKGKC7-min (1)

Symulacyjne szkolenia organizowane w formie cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych - online.

 

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

 

SYMULACYJNE SZKOLENIA W FORMIE WEBINARÓW

 

o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych - online.

 

 

Webinar limitowany 07 - ZAKOŃCZONE

 

TEMAT: "Mediacje on-line w sporach pracowniczych – specyfika, korzyści i ryzyka" 

Webinar przybliży tematykę mediacji w sytuacji uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczną. Pozwoli nabyć wiedzę z zakresu prowadzenia mediacji na odległość w formie spotkań online, w tym e-mediacji. Dowiesz się jak przebiegają mediacje pracownicze.

 • Termin webinaru online: 22 sierpnia 2023 r. w godz. 10:00 - 13:15
 • Prowadzący: Tomasz Brodowicz
 • Jak się zapisać? Należy wydrukować, wypełnić i odesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: rekrutacja.krm@rigp.pl dwa poniższe dokumenty  tj. formularz zgłoszenia  na Webinar limitowany 07 oraz Oświadczenie RODO.

Dla kogo ?

Webinary z limitowaną liczbą Uczestników przeznaczone są dla wszystkich osób niezależnie od wyuczonego lub wykonywanego zawodu - zainteresowanych nabyciem i/lub pogłębieniem wiedzy i umiejętności w zakresie mediacji, posiadających miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terenie jednego z województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego.

Szkolenia prowadzone będą w formule online, obejmującej elementy wykładu, analizy case study, ćwiczeń indywidualnych lub grupowych, symulacji mediacji połączonej z dyskusją Uczestników,

Uczestnicy otrzymają elektronicznie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w formie webinaru.

 

Co zrobić, by wziąć udział w jednym wybranym webinarze ?

Należy wydrukować, wypełnić i odesłać w formie skanu lub zdjęcia na wskazany adres mailowy dwa dokumenty umieszczone przy danym wybranym szkoleniu tj. formularz zgłoszenia  oraz Oświadczenie RODO.

 

UWAGA:

 • Kryterium rekrutacji dla Kandydata na Uczestnika szkolenia z limitowaną liczbą Uczestników jest miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terenie jednego z województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego  wpisane przez uczestnika w wypełnianym formularzu.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział tylko w jednym spośród poniższych webinarów.
 • Uczestnicy, którzy wzieli już udział w szkoleniu 24h dla mediatorów lub 80h dla kandydatów na mediatorów lub wzięli udział w webinariach limitowanych u innych Parterów - nie mogą brać udziału w żadnym z poniższych webinarów.
 • Ilość miejsc ograniczona, max 30 osób na jeden webinar.
 • Nieobecność Uczestnika szkolenia (brak zalogowania) przekraczająca 25% czasu przewidzianego dla danego szkolenia jest równoznaczna z nieukończeniem szkolenia oraz nieuzyskaniem zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
 • Szczegółowe zasady uczestnictwa w webinarach okresla: Regulamin  rekrutacji i udziału w szkoleniach organizowanych w formie cyklu webinarów o tematyce dotyczącej odr (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych.
   

Szczegóły organizacyjne:

 1. Potwierdzeniem zakwalifikowania na webinar jest otrzymanie maila z potwierdzeniem zakwalifikowania oraz z linkiem na webinar online.
 2. Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
 3. Webinar odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.
 4. W trakcie webinaru jest możliwość zadawania pytań przez uczestników i dyskusji.
 5. Webinar będzie nagrywany i przekazany liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego webinaru. Osoby niewyrażające zgody na nagranie webinaru, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego webinaru włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.
 6. Szczególne potrzeby związane z emisją webinaru przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 7 dni przed każdym webinarem.

 

HARMONOGRAM POJEDYNCZEGO WEBINARU PORANNEGO

(stały dla każdego spotkania, zmienne tematy webinarów, prowadzący zależnie od tematyki i potrzeb uczestników może modyfikować harmonogram.)


10:00 - 10:10 Otwarcie spotkania
10:10 - 11:10 WEBINAR - część I
11:10 - 11:30 Sekcja Pytania i Odpowiedzi
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 12:45 WEBINAR – część II
12:45 - 13:15 Sekcja Pytania i Odpowiedzi
13:15 - Zakończenie spotkania

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnych webinarach.

 

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: Pani Anna Kozłowska (tel: +48 882 430 979),  mail: biuro.cam@rigp.pl  

Serdecznie zapraszamy.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Webinary zakończone.

 

Webinar limitowany 01 - ZAKOŃCZONY

„Zasady postępowania mediacyjnego w sprawach gospodarczych” 

W trakcie webinaru dowiesz się kiedy i dlaczego warto zaproponować mediacje w sprawach gospodarczych. Dowiesz się jak prowadzić mediacje z Bankiem w sytuacji kłopotów ze spłatą zaciągniętego kredytu (Kazus dot. kredytu). Uzyskasz wiedzę z podstaw konfliktu i komunikacji w sytuacji konfliktowej. Będziesz wiedział jak zachować się, gdy Sąd skieruje Twoją sprawę do mediacji.

 

Webinar limitowany 02 - ZAKOŃCZONY

"Zakres kompetencji/zadań mediatora w postępowaniu mediacyjnym w sprawach gospodarczych"

W trakcie webinaru dowiesz się, jakie korzyści przynosi postępowanie mediacyjne podmiotom gospodarczym w przypadku sporu. Jaki jest zakres kompetencji mediatora w sporach o charakterze gospodarczym na konkretnym przykładzie sporu dot. zapłaty kary umownej w związku z nienależytym i nieterminowym wykonaniem umowy o roboty budowlane. Jaki jest podział ról i zakres uprawnień oraz obowiązków, pomiędzy poszczególnymi uczestnikami postępowania mediacyjnego w sporach gospodarczych. Jaką rolę pełni mediator w sporach z zakresu prawa gospodarczego, w oparciu o inne konkretne przykłady pochodzące z praktyki mediacyjnej prowadzącego.

 • Termin webinaru online: 19 kwietnia 2023 r, godz. 17:00 – 20:15.
 • Prowadzący: dr Marta Kuklo.
 • Jak się zapisać? Należy wydrukować, wypełnić i odesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: rekrutacja.krm@rigp.pl dwa poniższe dokumenty  tj. formularz zgłoszenia  na Webinar limitowany 02 oraz Oświadczenie RODO

 

Webinar limitowany 03 - ZAKOŃCZONY

„Wiedza i umiejętności niezbędne w praktyce mediatora w sprawach z zakresu prawa pracy"

Podczas webinaru dowiesz się o źródłach konfliktu, emocjach i uczuciach Stron sporu oraz sposobie zarządzania konfliktem, które są kluczowe w trakcie mediacji. Poszczególne elementy sporu zostaną omówione na podstawie dedykowanego case-study dot. odwołania od nieuzasadnionego i niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Poznasz techniki pracy mediatora, które są wykorzystywane w czasie prowadzenia mediacji w sprawach pracowniczych.

 • Termin webinaru online: 10 maja 2023 r. godz. 17:00 – 20:15.
 • Prowadzący: Magda Bellwon
 • Jak się zapisać? Należy wydrukować, wypełnić i odesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: rekrutacja.krm@rigp.pl dwa poniższe dokumenty  tj. formularz zgłoszenia  na Webinar limitowany 03 oraz Oświadczenie RODO

 

Webinar limitowany 04 - ZAKOŃCZONY

„Szczególna rola profesjonalnych pełnomocników w mediacjach gospodarczych"

W trakcie weinaru poznasz i zrozumiesz jakie są zasady współpracy pomiędzy mediatorami a profesjonalnymi pełnomocnikami (adwokatami i radcami prawnymi). Uzyskasz wiedzę odnośnie rozwiązywania sporów w sposób polubowny dzięki kwalifikacjom profesjonalnych pełnomocników. Webinar dostarczy informacji w jaki sposób przyspieszyć (zoptymalizować) proces odzyskiwania należności przy wykorzystaniu mediacji oraz jakie są zasady udziału profesjonalnych pełnomocników w mediacji gospodarczej.

 • Termin webinaru online: 17 maja 2023 r. godz. 17:00-20:15. 
 • Prowadzący: Paweł Janus.
 • Jak się zapisać? Należy wydrukować, wypełnić i odesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: rekrutacja.krm@rigp.pl dwa poniższe dokumenty  tj. formularz zgłoszenia  na Webinar limitowany 04 oraz Oświadczenie RODO

 

Webinar limitowany 05 - ZAKOŃCZONY

„Mediacja gospodarcza: szczególne kompetencje mediatora, relacja z profesjonalnymi podmiotami i ich pełnomocnikami" 

 • Termin webinaru online:  25 maja 2023, godz. 17:00 – 20:15. 
 • Prowadzący: Jakub Świtluk. 
 • Jak się zapisać? Należy wydrukować, wypełnić i odesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: rekrutacja.krm@rigp.pl dwa poniższe dokumenty  tj. formularz zgłoszenia  na Webinar limitowany 05 oraz Oświadczenie RODO.

 

Webinar limitowany 06 -  ZAKOŃCZONY

„Charakter stosunku pracy a natura sporów pracowniczych. Techniki mediacyjne służące ich efektywnemu rozwiązywaniu"

 

Webinar limitowany 08 - ZAKOŃCZONY.

"Mediacje gospodarcze online -  specyfika, korzyści i ryzyka"  

Webinar dotyczy przebiegu postępowania mediacyjnego w sytuacji pojawienia się wad robót budowlanych. Nabędziesz wiedzę z zakresu prowadzenia negocjacji oraz konstruowania ugód. Dowiesz się jak prowadzić mediację na odległość i jakie są ryzyka związane z prowadzeniem e-mediacji.

 • Termin webinaru online: 21 czerwca 2023, godz. 17:00 – 20:15 
 • Prowadzący: Tomasz Brodowicz
 • Jak się zapisać? Należy wydrukować, wypełnić i odesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: rekrutacja.krm@rigp.pl dwa poniższe dokumenty  tj. formularz zgłoszenia  na Webinar limitowany 08 oraz Oświadczenie RODO.

 

HARMONOGRAM POJEDYNCZEGO WEBINARU POPOŁUDNIOWEGO

(stały dla każdego spotkania, zmienne tematy webinarów, prowadzący zależnie od tematyki i potrzeb uczestników może modyfikować harmonogram.)


17:00 - 17:10 Otwarcie spotkania
17:10 - 18:10 WEBINAR - część I
18:10 - 18:30 Sekcja Pytania i Odpowiedzi
18:30 - 18:45 Przerwa
18:45 - 19:45 WEBINAR – część II
19:45 - 20:15 Sekcja Pytania i Odpowiedzi
20:15 - Zakończenie spotkania

 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje