slider

Projekty

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Kształcenie ustawiczne

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider Projektu „Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu.

 

Poszukujemy osób: pracujących, powyżej 25. roku życia, zamieszkujących województwo pomorskie.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Szkolenia z zakresu TIK podstawowe – podstawy komputerowe ECDL (32 h);
 • Szkolenia TIK ponadpodstawowe - zaawansowane – Oracle (Java SE, Database, Database Security) (80 h);
 • Szkolenia językowe wraz z egzaminem certyfikowanym: angielski, niemiecki, francuski (120 h).

Dofinansowanie ścieżek na poziomie 90%.

Ważne! Rekrutacja w trybie ciągłym. Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa Kandydaci na Uczestników projektu powyżej 50 r.ż. i/lub posiadający wykształcenie nie wyższe niż ISCED 3 (średnie – ponadgimnazjalne) otrzymują punkty premiujące na liście rankingowej. 

 

Kontakt:
Paulina Stawicka
e-mail: p.stawicka@rigp.pl
tel. +48 882 430 978

Projekt bez tytułu (6)

O projekcie

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: ,,Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej”


Celem projektu jest: Poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 766 579,45 PLN

Całkowita wartość projektu: 2 078 328,77 PLN


Okres realizacji: 2020-07-01 - 2023-06-30

 

Kontakt:
Paulina Stawicka
e-mail: p.stawicka@rigp.pl
tel. +48 882 430 978

 

5.5. Zatrudnienie – Kształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej

Wyrównywanie dostępu do uczenia się̨ przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i poza formalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

 

Typ projektu

Projekty ukierunkowane na poprawę̨ sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są̨ zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji.

 

Grupa docelowa

Poprawiona sytuacja osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy.

GRUPA DOCELOWA: 464 osób pracujących (278K, 186M) wykazujących największą̨ lukę̨ kompetencyjną lub posiadających największe potrzeby związane z uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji TIK lub kwalifikacji językowych lub kwalifikacji zarządzania projektami, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • Są w wieku 25+ i z własnej inicjatywy są̨ zainteresowane nabyciem / uzupełnieniem / podniesieniem komp. cyfrowych /kwalif. językowych/ w zakresie zarządzania projektami,
 • Zamieszkują̨ na obszarze woj. pomorskiego,
 • Spełniają̨ kryteria określone w dok. Konkursowej. Przy czym wsparcie obejmie:
  • Pracowników w wieku 25+ w wymiarze min. 80% GD, z których co najmniej 40% to prac. o niskich kwalifikacjach (o niskich kwalifikacjach)
  • Prac. w wieku 50+ i o NK zawodowych w wymiarze mniej niż 60% GD
  • Prac. sektora MŚP i ES w wymiarze mniej niż 50% GD.

 

CEL:

Podniesienie kompetencji w zakresie TIK i/lub nabycie kwalif. językowych i/lub kwalif. w zakresie zarządzania projektami u min. 85% osób spośród 464 pracowników (278 K, 186 M), z woj. pomorskiego, wykazujących największą̨ lukę komp. lub posiadające największe potrzeby związane z uzupełnieniem lub podwyższeniem komp. TIK / kwalif. językowych / kwalif. zarz. proj. poprzez realizację szkoleń zakończonych egzaminem w okresie 01.01.2020-31.12.2022.


CEL SZCZEGÓŁOWY:

 • Podniesienie komp. w zakresie TIK u min. 85% prac. z 200
 • Nabycie kwalif. w zakresie zarz. proj. u min. 85% prac. z 48
 • Nabycie kwalif. językowych u min. 85% prac. z 216.

 

DZIAŁANIA:

→ Z1: Identyfikacja poziomów luk komp.

→ Z2: Realizacja szkoleń w ob. TIK

→ Z3: Weryfikacja komp. TIK

→ Z4: Realizacja szkoleń prowadzących do rozwoju kwalifikacji

→ Z5: Realizacja szkoleń w ob. językowym

→ Z6: Weryfikacja uzyskiwania kwalif. w ob. językowym 

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje