slider

Projekty archiwalne

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

ISP 3

Inteligentna Specjalizacja Pomorza 3

Na mocy podpisanej umowy pomiędzy Województwem Pomorskim, a Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, RIGP została Liderem Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 3 w zakresie: Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (ISP 3).

 

Celem trzeciej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza jest budowanie i wzmocnienie konkurencyjności stowarzyszeń i firm, które koncentrują się na stworzeniu nowych produktów i usług bazujących na wynikach prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

 

isp3

Priorytetowe Kierunki Badawcze

 1. Poprawa efektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle

  a) technologie w zakresie rekuperacji energii i klimatyzacji;

  b) materiały i technologie ograniczające zapotrzebowanie na ciepło;

  c) materiały i technologie do aktywnych i pasywnych metod magazynowania ciepła i chłodu w budownictwie;

  d) technologie w procesach przemysłowych;

  e) rozwój systemów zarządzania energią.


 2. Odnawialne źródła energii (OZE), generacja rozproszona i energetyka prosumencka

  a) nowe technologie i systemy w zakresie wytwarzania, magazynowania i zużycia energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w OZE (w tym również: energia z odpadów i biomasy, elektrownie hybrydowe);

  b) wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji energii;

  c) systemy umożliwiające i optymalizujące współpracę wielu rozproszonych źródeł energii (w tym w skali mikro);

  d) zastosowanie nowych paliw wpływających na poprawę szeroko rozumianej efektywności lub efektu ekologicznego już istniejących źródeł energetyki rozproszonej;

  e) systemy i technologie zarządzania energią w obszarze tzw. „wysp energetycznych”
  i Klastrów Energii;

  f) rozwój oraz doskonalenie narzędzi do prognozowania wytwarzania energii z OZE;

  g) technologie Wodorowe i Ogniwa Paliwowe.


 3. Technologie „smart grid” w dystrybucji energii

  a) rozwiązania zwiększające niezawodność dostaw, elastyczność i bezpieczeństwo pracy sieci dystrybucyjnej umożliwiające efektywne wykorzystanie możliwości produkcyjnych OZE;

  b) technologie automatyzacji i regulacji napięcia w sieci SN i nn;

  c) kompleksowe rozwiązania oraz systemy pomiarów i oceny parametrów jakości energii elektrycznej;

  d) systemy, produkty i rozwiązania z obszaru tzw. wirtualnych elektrowni;

  e) rozwój technologii, produktów i usług mających na celu zwiększenie szybkości niezawodności i bezpieczeństwa przesyłu i przetwarzania danych pomiarowych;

  f) technologie i systemy zarządzania stroną popytową klientów (interwencyjna redukcja mocy);

  g) systemy współpracy źródeł odnawialnych z transportem elektrycznym.


 4. Magazynowanie energii

  a) badania i wdrożenia nowych materiałów i technologii dla systemów magazynowania energii oraz wykorzystanie infrastruktury budowlanej dla celów magazynowania energii;

  b) poprawa sprawności i trwałości systemów magazynowania energii;

  c) systemy zarządzania magazynowaniem energii;

  d) integracja i zarządzanie systemami magazynowania energii z siecią elektroenergetyczną oraz źródłami OZE.


 5. Środki transportu o napędzie alternatywnym

  a) systemy zarządzania punktami ładowania środków transportu z wykorzystaniem magazynów energii w tym magazynów mobilnych;

  b) technologie, produkty i rozwiązania dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych;

  c) systemy dystrybucji i zarządzania energią na potrzeby transportu o napędzie elektrycznym;

  d) systemy i urządzenia do dwukierunkowego przepływu energii między pojazdem elektrycznym a siecią elektroenergetyczną.


 6. Poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych

  a) techniki i metody poszukiwań złóż węglowodorów;

  b) technologie intensyfikujące wydobycie węglowodorów (w tym zatłaczanie wody, środków powierzchniowo czynnych, polimerów, CO2 i in.);

  c) wytwarzanie produktów referencyjnych o ulepszonej jakości, przyjaznych środowisku oraz produktów niszowych;

  d) wykorzystanie produktów odpadowych lub ubocznych z procesów / w procesach przerobu węglowodorów oraz wytwarzania energii, poprawa efektywności procesów przerobu węglowodorów przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu tych procesów na otoczenie środowiskowe i społeczne;

  e) gospodarcze wykorzystanie odpadów z procesów/w procesach przerobu węglowodorów;

  l) opracowanie i wdrożenie nowych technologii produkcji biopaliw i biokomponentów nie konkurujących z produkcją żywności (drugiej i trzeciej generacji).

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje