Prezes Izby Gospodarczej Pomorza przewodniczącym pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej

Prezes Izby Gospodarczej Pomorza przewodniczącym pierwszej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej

Z dumą infor­mu­je­my, że Sławomir Halbryt, pre­zes Izby Gospodarczej Pomorza, został powo­ła­ny na prze­wod­ni­czą­ce­go pierw­szej Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej.

 

W skład rady wcho­dzi 7 człon­ków, w tym trzech wybra­nych spo­śród wspól­no­ty uczel­ni:

  • prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk,
  • dr inż. Agnieszka Landowska,
  • prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. zw. PG.,

oraz człon­ko­wie wybra­ni spo­za wspól­no­ty uczel­ni:

  • Roksana Ciurysek-Gedir — dyrek­tor oddzia­łu Pekao S.A. w Londynie,
  • Sławomir Halbryt — pre­zes zarzą­du Sescom S.A., pre­zes zarzą­du Regionalnej Izby Gospodarczej, pre­zes zarzą­du Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A., pre­zes zarzą­du Project Evolution Sp. z o.o.,
  • Marek Piechocki — pre­zes zarzą­du LPP S.A.

 

W skład rady wcho­dzi tak­że Przewodniczący Samorządu Studenckiego, Jakub Brzoska.

Kadencja pierw­szej Rady potrwa do koń­ca 31 grud­nia 2020 roku.

 

Gratulujemy!