Izba Gospodarcza Pomorza razem z GrywIT

Izba Gospodarcza Pomorza razem z GrywIT

Jaka jest recep­ta na suk­ces każ­de­go pro­jek­tu? Zaangażowani pra­cow­ni­cy, któ­rzy będą dba­li o jego roz­wój.

W Izbie sta­wia­my na odpo­wie­dzial­ność za sku­tecz­ne pro­wa­dze­nie pro­jek­tów, dla­te­go już jakiś czas temu roz­po­czę­li­śmy współ­pra­cę z fir­mą GrywIT, któ­rej roz­wią­za­nia wspie­ra­ją, moty­wu­ją i mie­rzą na bie­żą­co postę­py pra­cow­ni­ków.

 

Więcej infor­ma­cji — https://www.grywit.pl