Gryf Pomorski

Gryf Pomorski

Ruszyła 20. jubi­le­uszo­wa edy­cja kon­kur­su o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy, któ­ra jest jed­ną z naj­bar­dziej cenio­nych regio­nal­nych nagród, przy­zna­wa­ną wspól­nie przez orga­ni­za­cje samo­rzą­du gospo­dar­cze­go i mar­szał­ka woje­wódz­twa pomor­skie­go. Organizatorem kon­kur­su nie­prze­rwa­nie od 2000 roku jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości. Konkurs odby­wa się pod patro­na­tem mar­szał­ka woje­wódz­twa pomor­skie­go.

Szczegółowe infor­ma­cje o kon­kur­sie oraz mate­ria­ły do pobra­nia (regu­la­min, for­mu­la­rze) dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy (http://www.gryfgospodarczy.pl).

Zgłoszenia przyj­mo­wa­ne są do 15 lip­ca 2019 r. w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres mailo­wy: PRP@pomorskie.eu z dopi­skiem w tytu­le „Zgłoszenie uczest­nic­twa – Gryf Gospodarczy 2019”. Każde przed­się­bior­stwo może się zgło­sić do mak­sy­mal­nie dwóch kate­go­rii. W kon­kur­sie mogą brać udział