Transport Week 2019

Transport Week 2019

Transport Week 2019 coraz bli­żej. Dziewiąta edy­cja jed­ne­go z głów­nych wyda­rzeń poświę­co­nych bran­ży trans­por­to­wej orga­ni­zo­wa­nych w regio­nie Bałtyku odbę­dzie się w dniach 5–7 mar­ca w hote­lu Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront w Gdyni. Podczas tego­rocz­nej edy­cji będzie­my roz­ma­wiać o inwe­sty­cjach i inno­wa­cjach w sek­to­rze por­to­wym, pro­jek­tach śro­do­wi­sko­wych i innych kwe­stiach istot­nych dla roz­wo­ju bran­ży.

Więcej infor­ma­cji: http://transportweek.eu

Konferencję roz­pocz­nie­my od dokład­nej ana­li­zy obec­nej sytu­acji na ryn­ku por­to­wym oraz pro­gno­zom jego roz­wo­ju do roku 2030. Prelekcję wygło­si Bogdan Ołdakowski, CEO fir­my Actia Forum i Sekretarz Generalny Baltic Ports Organization. Posłuży ona jako grunt pod dru­gi key­no­te spe­ech, doty­czą­cy wpły­wów chiń­skich inwe­sty­cji w por­tach euro­pej­skich oraz ryzy­kach i moż­li­wo­ściach wią­żą­cych się z nimi dla regio­nu Morza Bałtyckiego, któ­ry zapre­zen­tu­je James Kyritsis (Drewry). Przyjrzymy się rów­nież moż­li­wo­ściom współ­pra­cy pomię­dzy por­ta­mi w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, któ­re zapre­zen­tu­je Christopher Quinn (Wexford Strategies).

Projekty inwe­sty­cyj­ne w sek­to­rze por­to­wym będą istot­nym ele­men­tem tego­rocz­nej edy­cji Transport Week. Uczestnicy będą mie­li szan­sę przyj­rzeć się dokład­niej pro­jek­to­wi roz­wo­ju Porty Gdynia do roku 2020, a tak­że zapo­znać się z trzy­let­nim pla­nem roz­bu­do­wy ter­mi­na­lu DCT w Gdańsku. Przedstawiciele Kalmar podzie­lą się swo­imi doświad­cze­nia­mi w mak­sy­mal­nym wyko­rzy­sta­niu tech­no­lo­gii oraz prze­pły­wu danych pod­czas pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia ter­mi­na­li.

Nie spo­sób dys­ku­to­wać o inwe­sty­cjach bez poru­sze­nia kwe­stii finan­sów. Paweł Wojciechowski (Komisja Europejska) opo­wie o miej­scu jakie por­ty zaj­mu­ją w pla­nach budże­to­wych UE na lata 2021 – 2027, a tak­że moż­li­wo­ściach finan­so­wa­nia pro­jek­tów w ramach ini­cja­tyw takich jak CEF. Anthony van der Hoest (MTBS) przyj­rzy się prak­ty­kom sto­so­wa­nym przez inwe­sto­rów aktyw­nych w bran­ży mor­skiej.

Temat finan­so­wa­nia oraz roz­wo­ju por­tów będzie przed­mio­tem pane­lu dys­ku­syj­ne­go, któ­ry pod­su­mu­je pierw­szy dzień kon­fe­ren­cji. W pane­lu udział wezmą m.in. przed­sta­wi­cie­le Komisji Europejskiej, ESPO oraz Portu Gdynia.

Digitalizacja jest obec­nie bez wąt­pie­nia jed­nym z naj­istot­niej­szych tema­tów dla bran­ży trans­por­to­wej. Sektor por­to­wy nie jest wyjąt­kiem. Wyzwania oraz moż­li­wo­ści jakie pre­zen­tu­je zosta­ną dogłęb­nie prze­ana­li­zo­wa­ne przez Isabelle Ryckbost, Sekretarz Generalną ESPO. Przedstawiciele Royal HaskoningDHV oraz Port Rotterdam przyj­rzą się dokład­niej pro­ble­ma­ty­ce pro­ce­su cyfry­za­cji, oma­wia­jąc kon­cep­cję tzw. „smart ports” oraz ofe­ru­jąc kon­kret­ne przy­kła­dy imple­men­ta­cji tej wyso­ce inte­re­su­ją­cej dla bran­ży tech­no­lo­gii.

Konferencję zwień­czy prze­gląd pro­jek­tów, pod­kre­śla­ją­cych sta­tus bran­ży por­to­wej jako koleb­ki inno­wa­cji. Przemek Myszka (Baltic Transport Journal) zabie­rze nas w podróż po naj­cie­kaw­szych tech­no­lo­giach i roz­wią­za­niach, któ­re defi­niu­ją obec­ny kształt bran­ży trans­por­to­wej. Dowiemy się rów­nież wię­cej o pre­cy­zyj­nych sys­te­mach cumo­wa­nia zasto­so­wa­nych w Porcie Gdynia, o któ­rych opo­wie nam Wojciech Tucholitz (NAVSIM).

Tradycyjnie już głów­ne­mu wyda­rze­niu towa­rzy­szyć będzie sze­reg imprez towa­rzy­szą­cych. Delegaci dowie­dzą się wię­cej o wpły­wie Brexitu na bran­żę trans­por­to­wą pod­czas kon­fe­ren­cji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Namiary na Morze i Handel. Ponad to przyj­rzy­my się bli­żej kwe­stiom zwią­za­nym z zanie­czysz­cze­nia­mi powie­trza, któ­re­mu poświę­co­ne będzie semi­na­rium przy­go­to­wa­ne przez Baltic Ports Organization oraz zasa­dom bun­kro­wa­nia LNG, zapre­zen­to­wa­nym pod­czas wyda­rze­nia przy­go­to­wa­ne­go we współ­pra­cy z EMSA.