layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Tarcza 5.0 – branżowa – informacje

Tarcza 5.0 – branżowa

ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639)

 

1. Świadczenie postojowe przysługuje dla osób prowadzących działalność z przeważającą działalnością według PKD:


79.11.A – działalność agentów turystycznych, którzy spełniają warunki:

 • zamieszkanie w Polsce i obywatelstwo RP albo prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • rozpoczęcie prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.
 • nastąpił przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub podleganie z innego tytułu do ubezpieczeń społecznych i jednocześnie podleganie do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

  lub

79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, którzy spełniają warunki:

 • zamieszkanie w Polsce i obywatelstwo RP albo prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • nastąpił przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • nastąpiło zawieszenie prowadzenia działalności po 31 sierpnia 2019 r.,
 • działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. prowadzona była maksymalnie przez 9 miesięcy.
   

Wysokość świadczenia – 2 080 zł (80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.). Wypłata w 2020r. jest bez podatku

 

Formularze – tylko w formie elektronicznej przez PUE:

– RSP-DB – wniosek pierwszorazowy (wniosek traktowany na równi z RSP-D; jeżeli płatnik otrzymał świadczenie z wniosku RSP-D, to nie ma prawa z RSP-DB)

– RSP-DK – wniosek o wypłatę kolejnego świadczenia (jeżeli sytuacja materialna we wcześniejszym wniosku się nie poprawiła).

 

Świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie 3 razy.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Kolejne świadczenie można otrzymać nie wcześniej niż w następnym miesiącu po tym, w którym otrzymano wcześniejsze świadczenie.


1. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje dla osób prowadzących działalność z przeważającą działalnością według PKD:

 • 39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
   

którzy spełniają warunki:

 • przychód działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do tego, który był w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • wypłacone zostało wcześniej co najmniej jedno świadczenie postojowe (z wniosku RSP-D lub RSP-DB; złożenie wniosku o dodatkowe świadczenie nie wyklucza złożenia RSP-DK).
   

Dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną (mogą być wymagane dodatkowe dokumenty). 

 

Wysokość świadczenia – w tej samej wysokości co świadczenie otrzymane wcześniej 1300 zł (50% minimalnego wynagrodzenia) lub 2 080 zł (80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.). Wypłata w 2020r. jest opodatkowana.

 

Formularze – tylko w formie elektronicznej przez PUE:

– RSP-DD – wniosek pierwszorazowy

– RSP-DD – wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia (jeżeli sytuacja materialna we wcześniejszym wniosku się nie poprawiła).

Dodatkowe świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie 3 razy.

Można wystąpić o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego, jeśli został złożony wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe.

Można złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego w kolejnym miesiącu, w którym złożony został wniosek RSP-DD pierwszy raz.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

 

Zwolnienie z opłacania składek przysługuje dla osób prowadzących działalność z przeważającą działalnością według PKD:

 • 39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

którzy spełniają warunki:

 • Zgłoszenie jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020r.
 • przychód działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w pierwszym miesiącu, za który został złożony wniosek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do tego, który był w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • złożone zostały deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br. (chyba, że płatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania),
   

Termin złożenia – wniosek RDZ-B należy złożyć do 30 listopada 2020r.

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną.

Pomoc tę może otrzymać przedsiębiorstwo, które na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie było w trudnej sytuacji. Wynika to z regulacji UE.

We wniosku należy podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej – czy na 31 grudnia 2019 r.  i na dzień złożenia wniosku:

 • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,
 • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
 • podmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia/jest objęty postępowaniem  upadłościowym, w przypadku podmiotu innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca – w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

Przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełniona jest choć jedna z wymienionych przesłanek.

Na podstawie regulacji UE przyjęliśmy, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to  jednak sytuacji, gdy przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek realizuje zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Dla mikro i małych przedsiębiorców znaczenie ma tylko objęcie postępowaniem upadłościowym.

We wniosku oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej należy też podać:

 • wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca,  średni przedsiębiorca,  inny przedsiębiorca), powiązanie z innymi przedsiębiorcami,
 • datę utworzenia podmiotu,
 • formę prawną podmiotu,
 • czy otrzymana była pomoc na ratowanie, która nie została spłacona, lub pomoc na restrukturyzację  której nadal podlega przedsiębiorca,
 • czy otrzymana była już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje