layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

8 czerwca 2020 roku w Hotelu Focus Premium Gdańsk obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. 

 

Z uwagi na panującą w naszym kraju pandemię koronawirusa tegoroczne spotkanie Członków Izby odbyło się w szczególnych warunkach, tj. z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego obowiązujących przy organizacji tego typu wydarzeń.

 

Konieczność zastosowania podwyższonych środków ostrożności nie przeszkodziła jednak Członkom Izby w podjęciu bardzo ważnych decyzji dla dalszego funkcjonowania Izby i jej rozwoju.

 

Po wysłuchaniu informacji Zarządu o działaniach zrealizowanych w roku 2019 oraz o planach i zamierzeniach na rok 2020, informacji o działalności Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej w roku ubiegłym, obecni na Zgromadzeniu Członkowie Izby, przyjęli i zatwierdzili sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Rady Izby za rok 2019 udzielając wszystkim członkom tych organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie. 

 

Ponadto poza sprawami związanymi z podsumowaniem roku ubiegłego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło również decyzję o zmianie zapisów Statutu Izby — najważniejszego dokumentu regulującego zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. umożliwienia odbycia Zgromadzenia Członków Izby przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniających bezpieczną, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym osób w nich uczestniczących, możliwość wypowiadania się i wykonywania prawa głosu, w tym również w głosowaniu tajnym, co ma istotne znaczenie w takich sytuacjach jak obecna, w której w znacznym stopniu dotychczasowe życie przeniosło się do świata on-line. Tekst jednolity Statutu uwzględniający wszystkie wprowadzone zmiany będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej RIGP. 

 

Walne Zgromadzenie zdecydowało również o zmianie innych dokumentów, tj. regulaminów organów Izby: Walnego Zgromadzenia, Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej. Wprowadzone w nich zmiany mają na celu przede wszystkich usprawnienie ich funkcjonowania.

 

Porządek obrad tegorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidywał także podjęcie bardzo ważnych decyzji osobowych, gdyż w dniu wczorajszym oficjalnie dobiegła końca dotychczasowa kadencja Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej. 

 

W związku z tym Członkowie Izby powołali 9-osobową Radę RIGP na kadencję 2020–2024 w składzie:

×        Sławomir Halbryt, 

×        Rafał Szordykowski, 

×        Grzegorz Gosk,

×        Paweł Walas, 

×        Maciej Kita,

×        Tomasz Grabowski,

×        Andrzej Puślecki,

×        Sławomir Ostrowski,

×        Maria Wasiewicz-Galińska,

oraz 3-osobową Komisję Rewizyjną na kadencję 2020–2024 w składzie:

×        Wojciech Kodłubański,

×        Karol Drywa, 

×        Krzysztof Pietrusiak.

 

Bezpośrednio po zakończeniu obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Izby odbyły się posiedzenia nowowybranych organów, celem ich ukonstytuowania się oraz dokonania przez Radę Izby wyboru Zarządu na kadencję 2020–2024, bowiem w tym roku, podobnie jak w przypadku Rady Izby i Komisji Rewizyjnej, upłynęła dotychczasowa kadencja Zarządu.

 

Rada Izby spośród swoich Członków wyłoniła Prezydenta Rady, którym został Sławomir Halbryt, dotychczasowy Prezes Zarządu Izby oraz dwóch Wiceprezydentów Rady – Marię Wasiewicz-Galińską oraz Rafała Szordykowskiego.

Następnie Członkowie Rady powołali 9-osobowy Zarząd Izby w składzie:

×        Jarosław Filipczak, Prezes Zarządu,

×        Adam Protasiuk, Wiceprezes Zarządu,

×        Damian Mucha, Wiceprezes Zarządu,

×        Ireneusz Pawłowski, Wiceprezes Zarządu,

×        Barbara Mazurek, Członek Zarządu,

×        Dawid Nidzworski, Członek Zarządu,

×        Grzegorz Dziedzic, Członek Zarządu,

×        Michał Świątek, Członek Zarządu,

×        Przemysław Sola, Członek Zarządu.

 

Natomiast Członkowie Komisji Rewizyjnej zdecydowali, iż Przewodniczącym Komisji zostaje Wojciech Kodłubański. 

Pozostali dwaj Członkowie Komisji będą pełnić następujące funkcje:

×   Krzysztof Pietrusiak Wiceprzewodniczący Komisji, 

×   Karol Drywa Członek Komisji

 

 

zdj1-1zdj2-1zdj6-1zdj5-1zdj-4-1

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje