layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Nowy pakiet klimatyczny: Fit for 55

W czerwcu Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej oficjalnie zatwierdzili Europejskie Prawo Klimatyczne. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym w ubiegły piątek – mogą je Państwo przeczytać tutaj.

Najważniejsze założenia:

 • do 2050 roku Unia będzie neutralna klimatycznie,
 • do 2030 roku emisja gazów cieplarnianych zostanie zredukowana o 55% (w porównaniu z poziomem z roku 1990),
 • powstanie Europejska Rada Naukowa ds. Zmian Klimatycznych w celu monitorowania postępów w osiągnieciu ustanowionych celów.
   

Aby osiągnąć główny cel Europejskiego Prawa Klimatycznego, czyli redukcja gazów o 55% do 2030 roku, Komisja Europejska przedstawiła wczoraj tzw. pakiet „Fit for 55” („Gotowi na osiągnięcie celu 55%”) razem z komunikatem „Fit for 55”. Pakiet składa się z 12 propozycji zmian legislacyjnych dotyczących klimatu i energii, które mają umożliwić tranzyt. Nowy cel klimatyczny oraz pakiet Fit for 55 są kluczowymi elementami Europejskiego Zielonego Ładu. Główna część pakietu została opublikowana wczoraj, kolejne propozycje będą regularnie przedstawiane do końca roku.

 

Lista opublikowanych dokumentów (wszystkie poniższe dokumenty dostępne są w wersji angielskiej, jeżeli są Państwo zainteresowani wersją polską wybranego rozporządzenia proszę o kontakt. Jak tylko się pojawią, prześlę Państwu):

 1. OZE – Poprawka do dyrektywy o odnawialnych źródeł energii (RED II) proponuje podwyższenie wiążącego celu w zakresie udziału OZE do 40% do 2030 r. oraz konkretnych wartości docelowych w odniesieniu do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, ogrzewaniu i chłodzeniu (+1,1 punktu procentowego rocznie), budynkach (49% OZE) i przemyśle. Proponuje zaostrzenie kryterium „zrównoważoności” w zakresie wykorzystania bioenergii, w szczególności biomasy drzewnej. (Pytania i odpowiedziFact sheet buildingsFact sheet energy)
 2. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – Poprawka do dyrektywy dot. efektywności energetycznej (EED) proponuje ustanowić nowy cel na szczeblu UE zakładający zwiększenie efektywności energetycznej z 32,5 % na 36% do 2030 r. Ten cel wpłynie na sposób ustalania wkładów krajowych i prawie dwukrotnie zwiększy roczne zobowiązanie państw członkowskich w zakresie oszczędności energii (1.5% dla wszystkich krajów UE). Sektor publiczny będzie zobowiązany do corocznej renowacji 3% swoich budynków (1.7% oszczędności rocznie). (Pytania i odpowiedziFact sheet buildingsFact sheet energy)
 3. OPODATKOWANIE ENERGII – Reforma dyrektywy o opodatkowaniu energii – proponuje dostosowanie opodatkowania produktów energetycznych do nowych celów klimatycznych oraz zniesienie przestarzałych zwolnień i stawek obniżonych, które obecnie zachęcają do stosowania paliw kopalnych. Proponuje ograniczenie szkodliwych skutków konkurencji podatkowej w dziedzinie energii. (Pytania i odpowiedzi)
 4. HANDEL EMISJAMI – Nowelizacja dyrektywy o unijnym rynku handlu pozwoleniami na emisję CO2 (ETS) – proponuje obniżenie ogólnego pułapu emisji i zwiększenie rocznego tempa ich redukcji oraz stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji dla lotnictwa oraz włączenie emisji z żeglugi do EU ETS. Proponuje ustanowić od 2026 r. odrębny nowy system handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do dystrybucji paliwa dla transportu drogowego i budynków. Proponuje zwiększenie funduszu innowacyjnego i funduszu modernizacyjnego. (Pytania i odpowiedzi)
 5. IMPORT EMISJI – Nowa opłata od importu emisji, czyli tzw. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) od 2026 r. wprowadzi cenę za emisje CO2 w przypadku importu określonych produktów – cement, nawozy, stal, żelazo, aluminium i energia elektryczna – aby zagwarantować, że ambitne działania w dziedzinie klimatu w Europie nie doprowadzą do ucieczki emisji gazów cieplarnianych. Dzięki temu obniżanie emisji w UE przyczyni się do globalnego spadku emisji, a nie do przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji poza Europę. (Pytania i odpowiedzi)
 6. WSPÓLNY WYSIŁEK REDUKCYJNY – Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego proponuje dla każdego państwa członkowskiemu zaostrzenie wartości docelowe w zakresie redukcji emisji w przypadku budynków, transportu drogowego i krajowego transportu morskiego, rolnictwa, odpadów i małych sektorów przemysłu. (Pytania i odpowiedzi)
 7. EMISJE SAMOCHODOWE – Poprawka do rozporządzenia o normach emisji samochodów osobowych i dostawczych proponuje ograniczenie emisji z nowych samochodów osobowych o 55% do 2030 r. i o 100% do 2035 r. w porównaniu z poziomami z 2021 r. W rezultacie wszystkie nowe samochody osobowe rejestrowane od 2035 r. będą bezemisyjne. (Pytania i odpowiedzi)
 8. NATURALNE POCHŁANIACZE CO2 – Nowelizacja rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) proponuje ustanowić ogólny cel UE dotyczący usuwania dwutlenku węgla przez naturalne pochłaniacze odpowiadający 310 mln ton emisji CO2 do 2030 r. Do 2035 r. UE powinna dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej w sektorach użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa, co dotyczy również emisji rolniczych innych niż CO2. (Pytania i odpowiedzi)
 9. NOWY FUNDUSZ – Komisja planuje utworzyć nowy Społeczny Fundusz Działań na rzecz Klimatu dla obywateli najbardziej dotkniętych ubóstwem energetycznym lub ubóstwem związanym z mobilnością. Byłby finansowany z budżetu UE w kwocie 25% spodziewanych dochodów z handlu uprawnieniami do emisji paliw stosowanych w budynkach i transporcie drogowym i wynosiłby 72,2 mld euro na lata 2025–2032.
 10. PALIWA ALTERNATYWNE – Nowelizacja dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych proponuje nałożyć na państwa członkowskie wymóg zwiększenia zdolności ładowania proporcjonalnie do sprzedaży samochodów bezemisyjnych oraz wymóg instalacji punktów ładowania i tankowania na głównych autostradach w regularnych odstępach: co 60 km w przypadku ładowania energią elektryczną i co 150 km w przypadku tankowania wodoru. (Pytania i odpowiedzi)
 11. PALIWA OKRĘTOWE – Nowa dyrektywa dot. promowania paliw niskoemisyjnych - FuelEU w gospodarce morskiej będzie sprzyjać wprowadzaniu zrównoważonych paliw okrętowych i technologii bezemisyjnych dzięki ustanowieniu maksymalnego limitu emisji gazów cieplarnianych przez statki zawijające do portów europejskich. (Pytania i odpowiedzi)
 12. PALIWA LOTNICZE – Nowe rozporządzenie dot. zrównoważonych paliw lotniczych – ReFuelEU w lotnictwie proponuje zobowiązać dostawców paliw do włączania coraz większych ilości zrównoważonych paliw lotniczych do paliw do silników odrzutowych uzupełnianych w portach lotniczych UE, w tym niskoemisyjnych paliwach syntetycznych (tzw. e-paliwach). (Pytania i odpowiedzi)
   

Kolejne kroki: Powyższe propozycje legislacyjne zostaną przedłożone Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów do dalszego rozpatrzenia i negocjacji w ramach procedury ustawodawczej.

 

Źródło: Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje