layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Apel Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

- SZTAB KRYZYSOWY POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW -

 

Gdańsk, 20 marca 2020 roku

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik
Małych i Średnich Przedsiębiorców

Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski

Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Panie/ Panowie Starostowie Powiatów województwa pomorskiego

Panie/ Panowie Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin  województwa pomorskiego

 

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców z województwa pomorskiego i kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo pomorskich przedsiębiorców, pracodawców i pracowników, przekazujemy niniejsze, drugie już, wspólne oświadczenie i ponawiamy apel o podjęcie w trybie pilnym działań mających na celu wsparcie i ochronę mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami wynikającymi z zaistniałej i dynamicznie pogarszającej się sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem (COVID-19). Apelujemy również, aby przy planowaniu działań i podejmowaniu decyzji, wysłuchać głosu samych zainteresowanych – czyli organizacji pracodawców – i uwzględnić przekazywane przez nich postulaty, z wykorzystaniem także współpracy w ramach takich gremiów jak Rada Dialogu Społecznego.

 

Przedstawiony przez Rząd RP pakiet rozwiązań pod nazwą „tarcza antykryzysowa” przyjmujemy z ostrożnym optymizmem, jednocześnie oceniając zaproponowane działania jako niewystarczające, nieuwzględniające wielu istotnych postulatów zgłaszanych przez organizacje pracodawców. Oczekując przełożenia zapowiedzi na konkretne zapisy legislacyjne wskazujemy, że rozwiązania skierowane do przedsiębiorców muszą być przyjęte w formie prostych i dostępnych procedur. Zbytnia biurokratyzacja kwalifikacji przedsiębiorców do korzystania z poszczególnych instrumentów wsparcia, dodatkowo obciążona aktualnymi utrudnieniami w kontakcie z urzędami, może spowodować niebezpieczne przesunięcia czasowe w zakresie ich wdrożenia, a w efekcie jeszcze pogorszenie sytuacji przedsiębiorców oczekujących na wsparcie. Czas jest czynnikiem absolutnie krytycznym. Uważamy też, że odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS jest niewystarczające i będzie generować kumulację zobowiązań. Wskazane zatem jest, w uzasadnionych przypadkach, czasowe przejęcie przez państwo płatności składek, przynajmniej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego. W obliczu spodziewanego zaostrzenia warunków udzielenia kredytów i pożyczek, apelujemy także o wsparcie w zakresie uruchomienia łatwo dostępnych instrumentów kredytowych/pożyczkowych, umożliwiających przedsiębiorcom w najtrudniejszej sytuacji utrzymanie płynności finansowej. Mając na względzie prognozy długofalowych negatywnych oddziaływań aktualnego kryzysu, stoimy także na stanowisku, że plan działań rządu powinien mieć wyraźnie wskazaną perspektywę czasową z uwzględnieniem instrumentów stosowanych w krótkim okresie, ale także i w długim.

 

Nadal każdego dnia odbieramy mnóstwo niepokojących sygnałów od pracodawców z terenu całego województwa. Wiele firm stoi w obliczu poważnego kryzysu, czy nawet perspektywy rychłej likwidacji. Z trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczej borykają się zarówno duże i średnie przedsiębiorstwa, jak i te małe i mikro. Z ogromnymi wyzwaniami mierzą się firmy rodzinne, firmy w branżach rzemieślniczych, także w zawodach ginących. To realne problemy, które są już tu i teraz, i każdego dnia narastają.

 

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że przedsiębiorcy podejmują wiele działań w celu dostosowania się do aktualnych wyzwań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w szczególnych warunkach stanu zagrożenia epidemiologicznego. Dokładają starań, aby utrzymać zatrudnienie, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom. Wdrażają dodatkowe środki ochrony, ponosząc tym samym znaczące dodatkowe koszty działalności. Wielu przedsiębiorców angażuje się także społecznie, wspierając działania służb ochrony zdrowia czy niosąc pomoc osobom z grupy podwyższonego ryzyka. Jesteśmy przedsiębiorcami, ale przede wszystkim jesteśmy ludźmi, obywatelami, mieszkańcami Pomorza.

 

Dlatego ponawiamy apel do władz zarówno szczebla centralnego jak i samorządowego, o podjęcie działań w zakresie swoich kompetencji, które realnie ustabilizują sytuację oraz zapewnią ochronę i złagodzenie negatywnych skutków w dłuższym okresie. Niezmiennie uważamy, że trzeba ograniczyć wszelkie ryzyka, obciążenia i obowiązki pracodawców, aby mogli oni skoncentrować się na przeciwdziałaniu zagrożeniom i skutecznie chronić swoje firmy oraz pracowników. Jednocześnie należy powstrzymać wszelkie planowane na ten rok zmiany legislacyjne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich sytuację finansową. W niniejszym wspólnym oświadczeniu ponownie zwracamy uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii.

 

Pakiet osłonowy dla przedsiębiorców odnoszący się do należności w zakresie płatności podatków i składek ZUS powinien zawierać stosowne ulgi, układy ratalne, możliwości odroczenia terminu płatności składek, czy też umorzenia należności w uzasadnionych przypadkach. Przepisy muszą być sformułowane klarownie, a procedury uproszczone.  Przedsiębiorcy, którzy mierzą się z trudnościami związanymi z ogłoszeniem przymusowej kwarantanny całej załogi, czy nakazu wstrzymania działalności firmy produkcyjnej lub usługowej, muszą mieć zapewnione wsparcie w zakresie wypłacania wynagrodzeń dla pracowników poprzez pokrycie kosztów tych wynagrodzeń ze środków rządowych w wysokości co najmniej 50% oraz udzielenie im rekompensaty za poniesione straty i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich. Wniosek o dofinansowanie przez Skarb Państwa wynagrodzenia pracowników powinien być rozpatrywany na podstawie bieżących danych posiadanych  przez ZUS i Urzędy Skarbowe dotyczących podmiotu wnioskującego, bez konieczności uzupełniania wniosku o dane wrażliwe dotyczące właścicieli i akcjonariatu. Uregulowania wymagają kwestie związane z ochroną miejsc pracy, zwłaszcza w przypadku firm zmuszonych do przestojów czy obniżonego wymiaru pracy. W przypadku niezdolności do pracy w wyniku wydania decyzji przez właściwe organy, pracodawca nie powinien być zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia, zaś w takim przypadku pracownikowi należeć się będzie zasiłek chorobowy już od 1-go dnia nieobecności. W przypadku nieobecności spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem – i to nie tylko do lat 8, pracownikom powinien przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 30 dni. Należy też dopilnować aby weszły w życie deklarowane rozwiązania dotyczące przedłużenia wiz dla pracowników ze Wschodu bez konieczności wyjazdu do kraju pochodzenia. 

 

Konieczne jest wdrożenie instrumentów finansowych dla firm, w tym wsparcia finansowego w postaci: ułatwionego dostępu do preferencyjnych kredytów i pożyczek, uruchomienia pakietu nieoprocentowanych kredytów obrotowych, przełożenia bądź odroczenia spłaty rat leasingowych oraz wsparcia zdolności kredytowej przez zapewnienie gwarancji kredytowych. Preferencje kredytowe powinny dotyczyć w szczególności dostępu do taniego kredytu lub pożyczki: uproszczonej, przyspieszonej procedury pożyczkowej/kredytowej oraz obniżenia restrykcji w zakresie zabezpieczenia, a także obniżonego oprocentowania i opóźnienia terminu spłaty. Przesunięcie spłaty rat kredytu powinno być możliwe zarówno dla przedsiębiorców jak i pracowników. Apelujemy też o uruchomienie interwencyjnych produktów wsparcia finansowego w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju w zakresie wsparcia pomostowego, związanego z płynnością firm i ich zdolnością do obsługi zobowiązań w okresie co najmniej 12 najbliższych miesięcy. Należy także uruchomić specjalne fundusze wsparcia, szczególnie dla małych i mikro firm, najbardziej dotkniętych kryzysem.

 

Oczekujemy od władz szczebla samorządowego zaniechania poboru opłat lokalnych i podatków, wprowadzenia obniżek, wydłużenia terminów regulowania, czy też w uzasadnionych przypadkach umorzenia, w okresie przejściowym stawek czynszu najmu w lokalach wynajmowanych przedsiębiorcom przez gminy. Z zadowoleniem przyjmujemy informacje, że kolejne gminy wprowadzają już pewne działania w tym obszarze. Jednocześnie w przypadku zwolnienia z opłat ze strony samorządów dla obiektów prywatnych prowadzących działalność związaną z wynajmowaniem powierzchni innym podmiotom należy zwrócić uwagę, aby część tych zwolnień została przeniesiona na czynsze najmu w danym obiekcie tak, aby pomoc objęła nie jeden podmiot, ale również te znajdujące się na jego terenie. 

 

Ponadto w celu poprawy płynności przedsiębiorców apelujemy o odsunięcie w czasie nowych obowiązków, takich jak wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników oraz wstrzymania obowiązku opłacania składek na PPK w firmach średnich i dużych. Również przesunięciu musi ulec termin wprowadzenia podatków o charakterze ryczałtowym, płatnych niezależnie od dochodowości firm, w tym podatku od sprzedaży detalicznej, podatku cukrowego, a także zawieszenia poboru tzw. podatku minimalnego, płaconego także w sytuacji kiedy firmy ponoszą straty. Obowiązki związane z wpisywaniem się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, czy z prowadzeniem Bazy Danych Odpadowych w formie elektronicznej także powinny zostać wprowadzone w życie w późniejszym terminie.

 

Uważamy także, że niezbędne jest odroczenie terminów przewidzianych dla: sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2019; złożenia deklaracji CIT-8 za rok 2019; złożenia deklaracji MDR w zakresie schematów podatkowych; złożenia deklaracji IFT-2R; złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 i plików JPK; rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 r. oraz rozliczenia z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2019 r. Uwzględniając wyjątkową sytuację, w której znaleźli się przedsiębiorcy, należy, choćby czasowo, tj. w 2020 r. powrócić do możliwości stosowania kwartalnych rozliczeń podatku VAT przez wszystkich przedsiębiorców. Dodatkowo należy uwolnić środki zablokowane na rachunkach VAT.

 

Postulujemy również odstąpienie od stosowania przepisów kodeksu karnego – skarbowego, w każdej sytuacji, w której ze względu na ograniczenia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w czasie obowiązywania stanu epidemicznego, nie zostały prawidłowo lub na czas wypełnione obowiązki podatkowe. Ważne będzie także nieobciążenie firm w tym okresie dodatkowymi kosztami i sankcjami. Co więcej należy rozważyć umożliwienie skorzystania z dodatkowych odliczeń kosztów ponoszonych w związku z epidemią koronawirusa, np. kosztów pracy zdalnej, dezynfekcji stanowisk pracy, itp. Jednocześnie apelujemy o zawieszenie kontroli podatkowych, kontroli celno – skarbowych i postępowań podatkowych na czas walki z COVID-19. Prowadzenie działalności w tak trudnym czasie nie powinno być dodatkowo paraliżowane przez czynności podejmowane przez służby skarbowe, zarówno przez wzgląd na dobro firmy, jak i zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Niezbędne są także regulacje w zakresie zawieszenia biegu terminów procesowych od momentu wprowadzenia stanu epidemicznego.

 

Zasadnym jest także włączenie przedsiębiorstw z sektora MŚP do udziału w produkcji w obszarze szeroko pojętej pomocy w zwalczaniu koronawirusa lub jego objawów, tj. produkty z zakresu: chemii, odzieży ochronnej, maseczek, dodatkowych łóżek, itp. Wnosimy o zawieszenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i o kierowanie zamówień do firm lokalnych. Istotnym aspektem pozostaje utrzymanie transportu surowców/ komponentów/produktów finalnych w celu eliminowania ryzyka zerwania łańcuchów logistycznych. 

 

Kolejną ważną kwestią w obecnej sytuacji jest możliwość wyłączenia  odpowiedzialności Zarządów, których podmioty zaprzestają regulowania zobowiązań (w okresie od marca, w rezultacie zakończonego układem, upadłością, likwidacją) z kodeksu spółek handlowych i prawa upadłościowego. Należy również wydłużyć okresy na zgłoszenie upadłości do 90 dni.

 

Szanowni Państwo,

Nasze organizacje powołały Sztab Kryzysowy Pomorskich Przedsiębiorców, w ramach którego odbywają się codziennie videokonferencje, wypracowywanie wspólnych stanowisk i apeli, działania na rzecz środowiska. Pozostajemy w bieżącym kontakcie ze zrzeszonymi w naszych organizacjach przedsiębiorcami i znamy dobrze realia funkcjonowania mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w tej wyjątkowej sytuacji. Ten kryzys dotyczy nas wszystkich, dlatego pozostajemy solidarni jako środowisko i jako obywatele, występując wspólnie zwłaszcza w obronie tych w najgorszej sytuacji i jednocześnie domagając się ochrony innych narażonych. Apelujemy do Państwa o połączenie działań i pilne interwencje we wskazanych obszarach.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:

- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- Loża Gdańska Business Centre Club,

- Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,

- Pracodawcy Pomorza,

- Gdański Klub Biznesu,

- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

- Kaszubski Związek Pracodawców,

- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,

- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,

- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,

- Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje