Inteligentne Specjalizacje Pomorza to bran­że i obsza­ry badaw­czo-roz­wo­jo­we o dużym poten­cja­le roz­wo­ju w regio­nie. Inicjatorem Inteligentnych Specjalizacji jest Komisja Europejska, któ­ra w 2020 roku przy­ję­ła stra­te­gię “Europa 2020” na rzecz inte­li­gent­ne­go i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju popie­ra­ją­ce­go włą­cze­niu spo­łecz­ne­mu.  

Na roz­wój inte­li­gent­nych spe­cja­li­za­cji regio­nów zosta­ła prze­zna­czo­na znacz­na część fun­du­szy Unii Europejskiej w per­spek­ty­wie finan­so­wej 2014–2020.

W woje­wódz­twie pomor­skim wyło­nio­ne zosta­ły czte­ry Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP):

ISP 1 — Technologie offsho­re i por­to­wo-logi­stycz­ne;

ISP 2 - Technologie inte­rak­tyw­ne w śro­do­wi­sku nasy­co­nym infor­ma­cyj­nie;

ISP 3 — Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie;

ISP 4 — Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia.

Na mocy pod­pi­sa­nej umo­wy pomię­dzy Województwem Pomorskim, a Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, RIGP zosta­ła Liderem Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w zakre­sie:  TECHNOLOGIE MEDYCZNEZAKRESIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCHOKRESU STARZENIA.

Celem czwar­tej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza jest budo­wa­nie i wzmoc­nie­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści pod­mio­tów gospo­dar­czych sku­pia­ją­cych się na kre­owa­niu nowych pro­duk­tów i usług opar­tych na wyni­kach prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych i wdro­że­nio­wych.


PRIORYTETOWE KIERUNKI BADAWCZE ISP 4

1. Rozwój pro­duk­tów, usług oraz roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych wspie­ra­ją­ce pro­fi­lak­ty­kę, w tym: 

inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia pro­duk­to­we i pro­ce­so­we, słu­żą­ce pro­fi­lak­ty­ce ogól­nej oraz pre­wen­cji pier­wot­nej i wtór­nej, inno­wa­cyj­ne pro­duk­ty żywie­nio­we.

 2. Kompleksowa dia­gno­sty­ka pacjen­tów

ukie­run­ko­wa­na na jak naj­szyb­sze wykry­wa­nie cho­ró­bi roz­po­czy­na­nie tera­pii, w celu ogra­ni­cze­nia nie­dy­spo­zy­cji pacjen­tów oraz zmniej­sze­nia kosz­tów spo­łecz­nych, w szcze­gól­no­ści poprzez opra­co­wa­nie spo­so­bów, testów, narzę­dzi i urzą­dzeń dia­gno­stycz­nych.

 3. Rozwój nowo­cze­snych i inno­wa­cyj­nych tera­pii poprzez opra­co­wa­nie:

  • nowych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych i pro­duk­to­wych pro­wa­dzą­cych do ogra­ni­cze­nia skut­ków ubocz­nych,
  • nowych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, pro­ce­so­wych i pro­duk­to­wych umoż­li­wia­ją­cych wpro­wa­dze­nie inno­wa­cyj­nych tera­pii,
  • nowych tech­no­lo­gii pro­duk­cyj­nych, 
  • nowych pro­dukt i usług tera­peu­tycz­nych lub reha­bi­li­ta­cyj­nych, w tym wyko­rzy­stu­ją­cych zaso­by regio­nal­ne.


PRZEWIDZIANE DZIAŁANIA W RAMACH ISP 4

1. Spotkania tema­tycz­ne z eks­per­ta­mi z zakre­su tech­no­lo­gii medycz­nych w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych I okre­sów sta­rze­nia;

2.  Stworzenie I wspar­cie mery­to­rycz­ne dedy­ko­wa­nej gru­py inte­re­sów;

3. Przygotowanie cyklicz­nych opra­co­wań poświe­co­nych tema­ty­ce ISP 4.

Damian Mucha
Dyrektor Generalny Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza,
e-mail: d.mucha@rigp.pl ; tel. : 602–327-503.

Dorota Lewandowska
Kierownik Projektów w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza,
e-mail: d.lewandowska@rigp.pl ; tel.: 665–770-331.


 

Zapraszamy na kolej­ny webi­nar ISP4 pt. “Branża kosme­tycz­na dla męż­czyzn — nie­ła­twy biz­nes w trud­nych cza­sach”.

Już 24 wrze­śnia o 13:00 będzie­my roz­ma­wiać o roli kosme­ty­ków w życiu współ­cze­sne­go męż­czy­zny; o trud­no­ściach w inno­wa­cjach bran­ży kosme­tycz­nej i nie tyl­ko.

Sprawdź szcze­gó­ły — TUTAJ!

Wydarzenie jest bez­płat­ne, ale obo­wią­zu­je REJESTRACJA!

 


 

Zapraszamy na webi­nar ISP4 pt. “Wdrożenie wyni­ków pro­jek­tów bio­tech­no­lo­gicz­nych i medycz­nych”.

Kiedy i gdzie?
10 wrze­śnia o 13:00 na plat­for­mie Zoom.

O szcze­gó­łach prze­czy­ta­cie TUTAJ.

Uwaga! Na wyda­rze­nie obo­wią­zu­je REJESTRACJA!

 


 

Serdecznie zapra­sza­my na kolej­ny webi­nar ISP4 pt. “Systemy do wpro­wa­dza­nia, prze­twa­rza­nia oraz pre­zen­ta­cji infor­ma­cji dla przed­się­biorstw. Sztuczna inte­li­gen­cja w pra­cach labo­ra­to­ryj­nych”.

Spotkanie odbę­dzie się już 16 lip­ca o godz. 13:00.

Szczegóły wyda­rze­nia oraz link do zapi­sów znaj­du­je się TUTAJ.

 


 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 4: Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia, ma przy­jem­ność zapro­sić na webi­nar pt. “Internacjonalizacja prac przed­się­biorstw”, któ­ry odbę­dzie się w czwar­tek 2 lip­ca w godzi­nach 13:00–14:30 na plat­for­mie Zoom.

Zakres tema­tycz­ny oraz pozo­sta­łe szcze­gó­ły — na tej stro­nie.

 


 

Szanowni Państwo, 

zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z krót­kim rapor­tem zawie­ra­ją­cym opu­bli­ko­wa­ne dane sta­ty­stycz­ne zwią­za­ne z pro­ce­sa­mi inno­wa­cyj­ny­mi w woje­wódz­twie pomor­skim, w tym moni­to­ring i ana­li­zę wskaź­ni­ków spe­cy­ficz­nych oraz nowin­ki bran­żo­wo-tech­no­lo­gicz­ne.

Opracowanie zawie­ra tak­że doko­na­nia Sygnatariuszy Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 4 — Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia.

Pobrać raport — KLIKNIJ.

 


II POROZUMIENIE

NA RZECZ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI POMORZAOBSZARU

 

Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia

Kliknij TU, aby prze­czy­tać II Porozumienie.

 


Aktualności

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider ISP 4: Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia, ma przy­jem­ność zapro­sić na spo­tka­nie pt. “Co nas cze­ka w IV kwar­ta­le w związ­ku z pan­de­mią”. 

Wydarzenie odbę­dzie się we wto­rek 23 czerw­ca o 13:00.

Szczegóły wyda­rze­nia oraz link do zapi­sów znaj­du­ją się TUTAJ.

 Zapraszamy na spo­tka­nie pt. „Medycyna i tech­no­lo­gia infor­ma­cyj­na — odmien­ne dzie­dzi­ny, sym­bio­tycz­ny roz­wój”.

Wydarzenie odbę­dzie się w czwar­tek 16 kwiet­nia o godzi­nie 11:00 za pomo­cą plat­for­my WebEx.

Kliknij TU, aby spraw­dzić szcze­gó­ły webi­na­ru.Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku
w kon­sor­cjum z Fish Farm Solutions otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. IBMM będzie part­ne­rem badaw­czym w inno­wa­cyj­nym pro­jek­cie Shrimp Health Alert poświę­co­nym opra­co­wa­niu szyb­kie­go i pre­cy­zyj­ne­go testu do wykry­wa­nia pato­ge­nów  w gospo­dar­stwach kre­wet­ko­wych. Celem pro­jek­tu będzie stwo­rze­nie mobil­ne­go labo­ra­to­rium dla pro­du­cen­tów kre­we­tek, któ­re umoż­li­wi moni­to­ro­wa­nie ogól­ne­go sta­nu akwa­kul­tu­ry i, w razie potrze­by, zasto­so­wa­nia szyb­kie­go lecze­nia.
Jest to ósmy pro­jekt nad któ­rym pra­cu­je Instytut, a jego war­tość wyno­si 10 187 623,53 PLNSpółka człon­ka naszej Izby — Dawida Nidzworskiego otrzy­ma­ła nagro­dę Pitch of A Day, za naj­lep­szy pitch pod­czas Innov8 Talks, w trak­cie Arab Health 2020 w Dubaju. Arab Health to naj­więk­sze tar­gi medycz­ne sek­to­ra opie­ki zdro­wot­nej na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. Dawid Nidzworski swo­je suk­ce­sy upa­tru­je w dyna­micz­nym i kre­atyw­nym zespo­le oraz wyko­rzy­sta­niu środ­ków z dota­cji m. in. NCBiR.Szanowni Państwo!

Serdecznie zapra­sza­my na warsz­ta­ty 6 mar­ca br. poświę­co­ne dostęp­nym moż­li­wo­ściom finan­so­wa­nia oraz roz­li­cza­nia pro­jek­tów i inno­wa­cyj­nych prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych, orga­ni­zo­wa­ne w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza przez Lidera ISP3Lider Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w zakre­sie Technologii eko­efek­tyw­nych w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie oraz Lidera ISP4 – Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia.


Zachęcamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi wyda­rze­nia — TUTAJ.Współpraca
naukow­ców z Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z fir­mą SensDx ma już pierw­sze efek­ty!

Po czte­rech tygo­dniach koope­ra­cji uda­ło się wyse­lek­cjo­no­wać biał­ka cha­rak­te­ry­stycz­ne dla wiru­sa CoV-2. To jeden z kro­ków do opra­co­wa­nia szyb­kie­go i kon­kret­ne­go testu wykry­wa­nia koro­na­wi­ru­sa.

Nowy test będzie opar­ty na plat­for­mie SensDx i będzie prze­zna­czo­ny do użyt­ku poza labo­ra­to­rium. Taki test pozwo­lił­by na szyb­kie zdia­gno­zo­wa­nie wiru­sa w miej­scach, w któ­rych nie ma moż­li­wo­ści doko­na­nia peł­nej dia­gno­sty­ki.

Więcej infor­ma­cji o bada­niach prze­czy­ta­cie TUTAJ.


Aktualne projekty i programy Lidera inteligentnych Specjalizacji Pomorza ISP 4 — Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

W związ­ku z aktyw­no­ścia­mi zwią­za­ny­mi z funk­cją Lidera ISP4 oraz zgła­sza­ną przez Państwo potrze­bą prze­pły­wu infor­ma­cji przed­sta­wia­my krót­ki doku­ment, mają­cy na celu skró­to­we przy­bli­że­nie Państwu aktu­al­nych pro­jek­tów i pro­gra­mów mogą­cych słu­żyć za źró­dło finan­so­wa­nia inno­wa­cyj­nych prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych.

Zapoznać się z doku­men­tem moż­na TUTAJ.