Inteligentne Specjalizacje Pomorza to bran­że i obsza­ry badaw­czo-roz­wo­jo­we o dużym poten­cja­le roz­wo­ju w regio­nie. Inicjatorem Inteligentnych Specjalizacji jest Komisja Europejska, któ­ra w 2020 roku przy­ję­ła stra­te­gię “Europa 2020” na rzecz inte­li­gent­ne­go i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju popie­ra­ją­ce­go włą­cze­niu spo­łecz­ne­mu.

Na roz­wój inte­li­gent­nych spe­cja­li­za­cji regio­nów zosta­ła prze­zna­czo­na znacz­na część fun­du­szy Unii Europejskiej w per­spek­ty­wie finan­so­wej 2014–2020.

W woje­wódz­twie pomor­skim wyło­nio­ne zosta­ły czte­ry Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP):

ISP 1 - Technologie offsho­re i por­to­wo-logi­stycz­ne;

ISP 2 - Technologie inte­rak­tyw­ne w śro­do­wi­sku nasy­co­nym infor­ma­cyj­nie;

ISP 3 — Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie;

ISP 4 - Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia.

Na mocy pod­pi­sa­nej umo­wy pomię­dzy Województwem Pomorskim, a Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, RIGP zosta­ła Liderem Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w zakre­sie: TECHNOLOGIE EKOEFEKTYWNEPRODUKCJI, PRZESYLE, DYSTRYBUCJI I ZUŻYCIU ENERGIIPALIWBUDOWNICTWIE (ISP 3).

Celem trze­ciej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza jest budo­wa­nie i wzmoc­nie­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści sto­wa­rzy­szeń i firm, któ­re kon­cen­tru­ją się na stwo­rze­niu nowych pro­duk­tów i usług bazu­ją­cych na wyni­kach prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych i wdro­że­nio­wych.


CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

1. Generowanie satys­fak­cjo­nu­ją­cej  ilo­ści  pra­wi­dło­wo dobra­nych pro­jek­tów B+R reali­zo­wa­nych w ramach zde­fi­nio­wa­ne­go obsza­ru spe­cja­li­za­cji (ISP),

2. Poszerzenie gro­na pod­mio­tów zain­te­re­so­wa­nych obsza­rem ISP,

3. Wsparcie koor­dy­na­cyj­ne na kolej­nych eta­pach reali­za­cji każ­de­go pro­jek­tu,

4. Wsparcie w dobo­rze wła­ści­wych instru­men­tów finan­so­wych,

5. Aktywizacja jed­no­stek nauko­wych poprzez koope­ra­cjęi  defi­nio­wa­nie klu­czo­wych potrzeb przed­się­bior­ców na ryn­ku.


PRZEWIDZIANE DZIAŁANIA W RAMACH ISP 3

1. Spotkania tema­tycz­ne z eks­per­ta­mi z zakre­su tech­no­lo­gii eko­efek­tyw­nych w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji  i zuży­cia ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie;

2.  Stworzenie dedy­ko­wa­nej gru­py inte­re­sów;

3. Przygotowanie cyklicz­nych opra­co­wań poświe­co­nych tema­ty­ce ISP 3.


Osoby do kontaktu:

Damian Mucha
Dyrektor Generalny Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza,
e-mail: d.mucha@rigp.pl ; tel. : 602–327-503.

Dorota Lewandowska
Kierownik Projektów w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza,
e-mail: d.lewandowska@rigp.pl ; tel.: 665–770-331.


 

Wraz z zakoń­cze­niem okre­su waka­cyj­ne­go, kon­ty­nu­uje­my cykl wyda­rzeń onli­ne, któ­rych celem jest wspar­cie sygna­ta­riu­szy oraz innych pod­mio­tów poprzez wie­dzę eks­perc­ką w zakre­sie zain­te­re­so­wa­nia Inteligentnych Specjalizacji Pomorza nr 3. Zachęcamy do zapo­zna­nia się z krót­kim pod­su­mo­wa­niem — KLIKNIJ.

 


 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, lider Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 3 — Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie, zapra­sza na webi­nar dot. prak­tycz­ne­go mode­lu funk­cjo­no­wa­nia wysp ener­ge­tycz­nych.

Wydarzenie odbę­dzie się 17 wrze­śnia o godzi­nie 13:00 na plat­for­mie Zoom.

- REJESTRACJA -

- SZCZEGÓŁY -

 


 

Szanowni Państwo, 

infor­mu­je­my, że Komisja Europejska ogło­si­ła pierw­szy nabór wnio­sków w ramach Funduszu Innowacji (Innovation Fund), któ­ry wspo­móc ma pro­jek­ty w obsza­rze tech­no­lo­gii nowej gene­ra­cji potrzeb­nych do trans­for­ma­cji Unii Europejskiej w kie­run­ku gospo­dar­ki nisko­emi­syj­nej.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi nowe­go pro­gra­mu inwe­sty­cyj­ne­go UE.

ARTYKUŁ

 


 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, lider Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 3, wraz z GI City Therm Sp. z o.o. zapra­sza­ją na webi­nar pt. “Wyspy ener­ge­tycz­ne — tech­no­lo­gie dają­ce nadzie­ję na nie­za­leż­ność ener­ge­tycz­ną.

Spotkanie odbę­dzie się już 9 lip­ca o godz. 13:00 na plat­for­mie Zoom.

Uwaga! Obowiązują ZAPISY.

Szczegóły wyda­rze­nia - KLIKNIJ.

 


 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 4: Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia, ma przy­jem­ność zapro­sić na spo­tka­nie pt. “Internacjonalizacja prac przed­się­biorstw”. Wydarzenie odbę­dzie się w czwar­tek 2 lip­ca w godzi­nach 13:00–14:30 na plat­for­mie Zoom.

Zakres tema­tycz­ny oraz pozo­sta­łe szcze­gó­ły — na tej stro­nie.

 


 

Barometr dynamiki rozwoju ISP3

Szanowni Państwo, 

zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z rapor­tem otwie­ra­ją­cym, któ­ry pod­su­mo­wu­je sytu­ację w zakre­sie dzia­łal­no­ści inno­wa­cyj­nej i badaw­czo-roz­wo­jo­wej przed­się­biorstw-Sygnatariuszy Porozumienia Inteligentnych Specjalizacji Pomorza nr 3 — Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie.

Celem opra­co­wa­nia jest doko­na­nie oce­ny poten­cja­łu inno­wa­cyj­no­ści regio­nu, w zakre­sie zain­te­re­so­wań Specjalizacji.

Pobrać raport — KLIKNIJ.

 


II POROZUMIENIE

NA RZECZ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI POMORZAOBSZARU 

Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie

Kliknij TUTAJ, aby prze­czy­tać całość poro­zu­mie­nia.


 

Zapraszamy na webi­nar: Technologie wodo­ro­we — przy­szłość ener­ge­ty­ki i trans­por­tu.

Wydarzenie odbę­dzie się 18 czerw­ca o godzi­nie 13:00 na plat­for­mie Zoom.

Więcej infor­ma­cji oraz link do reje­stra­cji znaj­du­ją się TU.

 Zapraszamy na webi­nar pt. “Ekoefektywność w budow­nic­twie”, któ­ry odbę­dzie się w pią­tek 28 kwiet­nia w godzi­nach 13:00–14:30 na plat­for­mie Zoom i zakoń­czy się sesją Q&A.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi spo­tka­nia — KLIKNIJ.Serdecznie zapra­sza­my na warsz­ta­ty 6 mar­ca br. poświę­co­ne dostęp­nym moż­li­wo­ściom finan­so­wa­nia oraz roz­li­cza­nia pro­jek­tów i inno­wa­cyj­nych prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych, orga­ni­zo­wa­ne w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza przez Lidera ISP3Lider Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w zakre­sie Technologii eko­efek­tyw­nych w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie oraz Lidera ISP4 – Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia.

Więcej o wyda­rze­niu — TU.Prace badawcze związane z redukcją zawartości ołowiu w perowskitowych ogniwach fotowoltaicznych

 

Naukowcy z Uniwersytetu w Surrey uwa­ża­ją, że ich ogni­wo sło­necz­ne perow­skit na bazie cyny może oczy­ścić dro­gę star­to­wą tech­no­lo­gii pane­li sło­necz­nych i pomóc Wielkiej Brytanii osią­gnąć cel neu­tral­ny pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla do 2050 r.

W związ­ku z tym, że kra­je sta­ra­ją się pora­dzić sobie ze zmia­na­mi kli­ma­tu, tech­no­lo­gia ogniw sło­necz­nych szyb­ko zysku­je na popu­lar­no­ści jako przy­ja­zna dla śro­do­wi­ska alter­na­ty­wa ener­ge­tycz­na.

Perowskity — sto­sun­ko­wo nowa kla­sa mate­ria­łów — są tanie i oka­za­ły się bar­dziej sku­tecz­ne w pochła­nia­niu świa­tła niż krzem. W prze­ci­wień­stwie do krze­mu, perow­ski­ty moż­na wytwa­rzać przy uży­ciu „atra­men­tów” prze­twa­rzal­nych w roz­wią­za­niach, któ­re umoż­li­wia­ją pro­duk­cję wydaj­nych, cien­kich (pół­prze­zro­czy­stych) i ela­stycz­nych pane­li sło­necz­nych przy uży­ciu tanich mate­ria­łów, a tak­że umoż­li­wia­ją wytwa­rza­nie ogniw poprzez dru­ko­wa­nie z rol­ki na rol­kę. Technologia ta pozwa­la na sze­ro­ki wybór nie­dro­gich opcji pane­li sło­necz­nych, od pane­li ścien­nych po szy­by okien­ne.

Więcej infor­ma­cji prze­czy­ta­cie TUTAJ.Poprawa efektywności dwustronnych paneli fotowoltaicznych

 

Nowa for­mu­ła ter­mo­dy­na­micz­na ujaw­nia, że ogni­wa dwu­fa­zo­we two­rzą­ce pane­le dwu­stron­ne gene­ru­ją śred­nio o 15% do 20% wię­cej świa­tła sło­necz­ne­go na ener­gię elek­trycz­ną niż ogni­wa jed­no­fa­zo­we dzi­siej­szych jed­no­stron­nych pane­li sło­necz­nych, bio­rąc pod uwa­gę inny teren, taki jak tra­wa, pia­sek, beton i brud.

Formuła opra­co­wa­na przez dwóch fizy­ków z Uniwersytetu Purdue może zostać wyko­rzy­sta­na do obli­cze­nia w cią­gu kil­ku minut naj­więk­szej ener­gii elek­trycz­nej, jaką dwu­stron­ne ogni­wa sło­necz­ne mogły­by wytwo­rzyć w róż­nych śro­do­wi­skach, okre­ślo­nych przez gra­ni­cę ter­mo­dy­na­micz­ną.

Przezroczyste, dwu­stron­ne pane­le umoż­li­wia­ją wytwa­rza­nie ener­gii sło­necz­nej na polach upraw­nych bez rzu­ca­nia cie­ni, któ­re blo­ko­wa­ły­by pro­duk­cję roślin­ną. Tymczasem two­rze­nie dwu­fa­zo­wych okien dla budyn­ków pomo­gło­by mia­stom w wyko­rzy­sta­niu więk­szej ilo­ści ener­gii odna­wial­nej.

Więcej o spo­so­bach mak­sy­ma­li­za­cji poten­cja­łu dwu­stron­nych komó­rek prze­czy­ta­cie w tym ARTYKULE


 
Wnioski w ramach warsztatów SET Plan dotyczące konieczności zwiększenia funduszy na B+R

 

27 lute­go WindEurope wzię­ło udział w warsz­ta­tach zor­ga­ni­zo­wa­nych w ramach stra­te­gicz­ne­go pla­nu w dzie­dzi­nie tech­no­lo­gii ener­ge­tycz­nych (plan EPSTE). Podczas warsz­ta­tów przed­sta­wi­cie­le rzą­dów kra­jo­wych i róż­nych sek­to­rów tech­no­lo­gii ener­ge­tycz­nych zgro­ma­dzi­li się, aby omó­wić spo­so­by lep­sze­go zro­zu­mie­nia euro­pej­skich inwe­sty­cji w bada­nia i inno­wa­cje w dzie­dzi­nie ener­gii.

Celem warsz­ta­tów było lep­sze zro­zu­mie­nie, w jaki spo­sób finan­so­wa­nie władz publicz­nych (kra­jo­wych, regio­nal­nych i euro­pej­skich) jest dosto­so­wa­ne do dzia­łań okre­ślo­nych w pla­nach wdra­ża­nia.

Zgodnie z pla­nem EPSTE nale­ży ponow­nie zde­fi­nio­wać prio­ry­te­ty dzia­łań w zakre­sie badań i inno­wa­cji w zakre­sie mor­skiej ener­gii wia­tro­wej, aby lepiej odzwier­cie­dla­ły ambi­cje i naj­now­sze osią­gnię­cia w tym sek­to­rze.

Dokładniej prze­czy­ta­cie TU.

 Dane statystyczne Eurostatu, poświęcone wykorzystaniu energii z OZE, w UE, na ogrzewanie i chłodzenie

 

Czy wie­cie, że w 2018 roku ener­gia odna­wial­na sta­no­wi­ła 21% cał­ko­wi­tej ener­gii zuży­wa­nej na ogrze­wa­nie i chło­dze­nie w Unii Europejskiej (UE)?

Odsetek ten sta­le rośnie od począt­ku gro­ma­dze­nia danych w 2004 r., kie­dy udział ten wyno­sił 12%. Wzrost prze­my­słu, usług i gospo­darstw domo­wych przy­czy­nił się do wzro­stu ener­gii odna­wial­nej wyko­rzy­sty­wa­nej do ogrze­wa­nia i chło­dze­nia.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z info­gra­fi­ką obra­zu­ją­cą szcze­gó­ło­we sta­ty­sty­ki — TU.