Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 21.06.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 21.06.2018

W imie­niu Zarządu i Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza zapra­sza­my do udzia­łu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków.

W związ­ku z tego­rocz­ną rocz­ni­cą 10-lecia dzia­łal­no­ści Izby zapra­sza­my na uro­czy­tą lamp­kę szam­pa­na. Wzniesiemy wspól­nie toast za rocz­ni­cę ist­nie­nia Izby!

Zgromadzenie odbę­dzie się 21 czerw­ca 2018r. o godz. 14:00 w Sali kon­fe­ren­cyj­nej O4 w Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku. 


Uprzejmie pro­si­my o potwier­dze­nie obec­no­ści pod adre­sem mailo­wym a.kolbuc@rigp.pl lub nr. tele­fo­nu 665–771-277. Projekty uchwał zosta­ły dostar­czo­ne do Państwa dro­gą elek­tro­nicz­ną.