Zmiany w dokumentach statutowych

Zmiany w dokumentach statutowych

Członkowie Izby pod­czas Walnego Zgromadzenia wyra­zi­li chęć i zgo­dę na zmia­nę doku­men­tów sta­tu­to­wych:

Zmiany zosta­ły wpro­wa­dzo­ne, aby zapew­nić spraw­niej­sze funk­cjo­no­wa­nie RiGP oraz polep­szyć prze­pływ infor­ma­cji.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z doku­men­ta­mi.