layer-121

Dzieje się w Izbie

Scroll Down
Kalendarz Newsletter

Zatrudniasz pracowników z Ukrainy? Sprawdź szczegóły nt. wydłużenia okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy

Informujemy, że 29 maja 2023 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 roku o zmianie nazw uczelni służb państwowych (…), która w art. 12 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) polegające na wydłużeniu okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, o czym będziemy Państwa informować. Rządowy projekt ustawy dostępny jest pod adresem: Druk nr 3133 - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, zostanie przedłużony do 4 marca 2024 r., a w niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września 2024 r. 

 

Po wejściu w życie nowych regulacji zmianie ulegnie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Okres pobytu obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin) uznawanego za legalny zostanie przedłużony do 4 marca 2024 r. Data ta pokrywa się z zakończeniem przedłużonego okresu, w jakim państwa członkowskie Unii Europejskiej zapewniają obywatelom Ukrainy ochronę czasową.

 

Ponadto, do art. 2 wspomnianej ustawy dodane zostaną nowe ustępy 10 i 11, które dodatkowo przedłużą okres uznawanego za legalny pobytu:

  • do 31 sierpnia 2024 r. w przypadku:
  1. osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą korzystać z wychowania przedszkolnego, będą realizować obowiązek szkolny albo realizować
  2. obowiązek nauki, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
  3. osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą pobierać naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
  4. osób, które nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.

 

  • do 30 września 2024 r. w przypadku osób, które przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.

Aleja Grunwaldzka 82

80–244 Gdańsk

Telefon:

+48 58 305 23 25

E-mail:

biuro@rigp.pl

O nas
Członkostwo
Projekty
Izba poleca
Informacje