Zasady udzielania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców wsparcie wynagrodzeń pracowników

Zasady udzielania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców wsparcie wynagrodzeń pracowników

W obli­czu aktu­al­nej sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, któ­re nad­zo­ru­je ich wdra­ża­nie w Polsce, opra­co­wa­ło spe­cjal­ny pakiet reko­men­da­cji.

Według obec­nie prze­pi­sów pra­wa kra­jo­we­go (usta­wa z dnia 31 mar­ca 2020 roku o zmia­nie usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19, innych cho­rób zakaź­nych oraz wywo­ła­nych nimi sytu­acji kry­zy­so­wych oraz nie­któ­rych innych ustaw; Dz.U. 2020, poz. 568)  prze­wi­du­je się uru­cho­mie­nie dwóch typów dzia­łań:

  • dofi­nan­so­wa­nie czę­ści kosz­tów wyna­gro­dzeń pra­cow­ni­ków dane­go przed­się­bior­cy oraz należ­nych od nich skła­dek na ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne w przy­pad­ku spad­ku obro­tów gospo­dar­czych przed­się­bior­cy w następ­stwie wystą­pie­nia COVID-19;
  • dofi­nan­so­wa­nie przez PUP oso­bom fizycz­nym pro­wa­dzą­cym dzia­łal­ność gospo­dar­czą (nie­za­trud­nia­ją­cych pra­cow­ni­ków) czę­ści kosz­tów pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści w przy­pad­ku spad­ku obro­tów gospo­dar­czych w następ­stwie wystą­pie­nia COVID-19.

Zwracamy uwa­gę, że każ­dy przy­pa­dek będzie roz­wa­ża­ny indy­wi­du­al­nie. Pożyczka wraz z odset­ka­mi na wnio­sek mikro­przed­się­bior­cy pod­le­ga umo­rze­niu, pod warun­kiem, że mikro­przed­się­bior­ca przez okres 3 mie­się­cy od dnia jej udzie­le­nia nie zmniej­szy sta­nu zatrud­nie­nia w prze­li­cze­niu na peł­ny wymiar cza­su pra­cy w sto­sun­ku do sta­nu zatrud­nie­nia na dzień 29 lute­go 2020 r. Pożyczkobiorca zobo­wią­za­ny jest zło­żyć oświad­cze­nie o utrzy­ma­niu sta­nu zatrud­nie­nia.

Poniżej są załącz­ni­ki, w któ­rych zna­ją Państwo wszyst­kie szcze­gó­ło­we infor­ma­cję dot. zasad udzie­le­nia poży­czek dla mikro­przed­się­biorstw:

  1.  Ustawa anty­kry­zy­so­wa EFS
  2. Instrukcja pożycz­ki
  3. Zasady udzie­la­nia poży­czek dla mikro­przed­się­biorstw
  4. Wniosek o udzie­le­nie pożycz­ki
  5. Umowa pożycz­ki
  6. Wniosek o umo­rze­nie pożycz­ki