Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

W związ­ku z reali­za­cją pro­jek­tu nr POWR.02.17.00–00-0081/17–00 pt. „Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w ogól­no­pol­skiej sie­ci CAM” finan­so­wa­ne­go ze środ­ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś prio­ry­te­to­wa II. Efektywne poli­ty­ki publicz­ne dla ryn­ku pra­cy, gospo­dar­ki i edu­ka­cji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar spra­wie­dli­wo­ści Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, zapra­sza­my do skła­da­nia ofert na usłu­gę zwią­za­ną z orga­ni­za­cją szko­leń z media­cji gospo­dar­czych dla sędziów w dniach 28–29.03.2019 r. (dla 20 os.) oraz 11–12.04.2019 r. (dla 20 os.).
Usługa obej­mu­je:

1. Wynajem 20 pokoi jed­no­oso­bo­wych (dla 20 os.) ze śnia­da­niem,

2. Wynajem 1 sali szko­le­nio­wej dla 20 os. (usta­wie­nie kon­fe­ren­cyj­ne), wypo­sa­żo­nej w rzut­nik, ekran i flip­chart (w każ­dym z 2 dni szko­le­nia)

3. Usługa cate­rin­go­wa:

- prze­rwa kawo­wa dla 20 osób – obej­mu­je co naj­mniej kawę, her­ba­tę, wodę, mle­ko, cukier, cytry­na, drob­ne sło­ne lub słod­kie prze­ką­ski typu palusz­ki lub kru­che ciast­ka lub owo­ce (w każ­dym z 2 dni szko­le­nia, i dodat­ko­wo – kanap­ki w pierw­szym dniu szko­le­nia)

- obiad dla 20 osób – w for­mie bufe­tu obej­mu­ją­ce­go co naj­mniej dwa dania (zupa i dru­gie danie) z napo­ja­mi (w każ­dym z 2 dni szko­le­nia)

- kola­cja dla 20 osób – w for­mie bufe­tu obej­mu­ją­ce­go co naj­mniej dwa dania (zupa i dru­gie danie) z napo­ja­mi (tyl­ko pierw­sze­go dnia szko­le­nia)

Dodatkowo oprócz Sali szko­le­nio­wej Wykonawca zapew­ni dostęp do pomiesz­cze­nia o pow. ok. 15 m2 lub wię­cej, w któ­rym będzie moż­na prze­pro­wa­dzić indy­wi­du­al­ne warsz­ta­ty, na czas min. 2 godz. dzien­nie.

Ofertę pro­szę prze­słać na adres sekretariat@pcaim.org.pl lub dostar­czyć do biu­ra Izby al. Grunwaldzka 82, 80–244 Gdańsk do dnia 06.02.2019 r. do godzi­ny 10:00 (liczy się data wpły­wu).

W ofer­cie pro­si­my okre­ślić łącz­ną cenę brut­to za reali­za­cję cało­ści zamó­wie­nia oraz przed­sta­wie­nie spo­so­bu jej wyli­cze­nia z poda­niem wszyst­kich cen jed­nost­ko­wych zgod­nie z poniż­szym wzo­rem:

 

Wynagrodzenie za reali­za­cję powyż­sze­go zamó­wie­nia będzie współ­fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Unii Europejskiej.