Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

W imie­niu Zarządu i Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza zapra­sza­my do udzia­łu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków. 
Zgromadzenie Członków to oka­zja, by wypo­wie­dzieć się na temat dzia­łań Izby oraz poznać jej pozo­sta­łych człon­ków.

Gdzie i kie­dy? 14 czerw­ca 2019 roku, godz. 13.00 w Focus Hotel Premium Gdańsk w Gdańsku przy ul. Nad Stawem 5.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi.

WIĘCEJ INFORMACJIKLIKNIJ

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOKUKLIKNIJ

Rejestracja:

m.piotrowska@rigp.pl tel. 512- 273–888 lub wyda­rze­nie na Facebooku

Zapraszamy!