Zapraszamy na webinar “Technologie wodorowe — przyszłość energetyki i transportu”

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider ISP 3: “Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie”, ma przy­jem­ność zapro­sić na webi­nar: Technologie wodo­ro­we — przy­szłość ener­ge­ty­ki i trans­por­tu.

Wydarzenie odbę­dzie się 18 czerw­ca o godzi­nie 13:00 na plat­for­mie Zoom. Link do spo­tka­nia zosta­nie Państwu udo­stęp­nio­ny po zare­je­stro­wa­niu się.

- Rejestracja -

Podczas spo­tka­nia sku­pi­my się na m.in. na zagad­nie­niach zwią­za­nych z:

1. Rozwojem i ścież­ką kom­pe­ten­cji w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa wodo­ro­we­go;
2. Certyfikatem Master of Hydrogen Safety;
3. Rynkiem wodo­ru w Unii Europejskiej.

W gro­nie eks­per­tów gościć będzie­my mgr inż. Grzegorza Kulczykowskiego oraz Grzegorza Pawelca.