Zapraszamy na webinar pt. “Ekoefektywność w budownictwie”

Zapraszamy na webi­nar pt. “Ekoefektywność w budow­nic­twie”.

Wydarzenie odbę­dzie się w pią­tek 28 kwiet­nia w godzi­nach 13:00–14:30 na plat­for­mie Zoom i zakoń­czy się sesją Q&A.

Podczas spo­tka­nia sku­pi­my się na zagad­nie­niach zwią­za­nych z:

  • cer­ty­fi­ko­wa­niem budyn­ków;
  • pasyw­nym i aktyw­nym budow­nic­twem;
  • odzy­ski­wa­niem ener­gii;
  • gospo­dar­ką mate­ria­ło­wą.

Zainteresowanych pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go — KLIKNIJ.

Link do spo­tka­nia zosta­nie Państwu prze­sła­ny po wypeł­nie­niu for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go.