Zapraszamy na spotkanie z Ambasador Republiki Indonezji

Zapraszamy na spotkanie z Ambasador Republiki Indonezji

Izba Gospodarcza Pomorza ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kie fir­my zain­te­re­so­wa­ne współ­pra­cą z Indonezją w róż­nych sek­to­rach na semi­na­rium w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego, pod­czas któ­re­go odbę­dzie się spo­tka­nie z Ambasador Republiki Indonezji, Panią Siti Nugraha Mauludiah.

 

Gdzie i kie­dy?

03.04.2019, godz. 10:15

sie­dzi­ba RIGP, Aleja Grunwaldzka 82, 80–244 Gdańsk (3 pię­tro)

 

Na spo­tka­niu z Ambasador przed­się­bior­scy pozna­ją moż­li­wo­ści współ­pra­cy, zwięk­sza­nia wymia­ny han­dlo­wej i inwe­sty­cyj­nej w sek­to­rach szcze­gól­nie bli­skich Pomorzu takich jak gospo­dar­ka mor­ska, akwa­kul­tu­ra, ener­ge­ty­ka odna­wial­na, roz­wój sek­to­ra trans­por­tu, budo­wa stat­ków, usłu­gi pra­cy pro­fe­sjo­nal­nych pra­cow­ni­ków: mon­te­rzy, spa­wa­cze.

 

Intensyfikacja rela­cji pomię­dzy Polską a Indonezją szcze­gól­nie w han­dlu, gdzie za ostat­ni rok Polska odno­to­wa­ła 32% wzro­stu w eks­por­cie do Indonezji, a Indonezja 18 % wzrost impor­tu do Polski, ale tak­że Polskie inwe­sty­cje w Indonezji,  pozwa­la­ją nam wie­rzyć, że jest jesz­cze wie­le nie­od­kry­tych moż­li­wo­ści współ­pra­cy mię­dzy naszy­mi kra­ja­mi, a zaufa­nie wza­jem­ne do poten­cja­łu ryn­ków coraz więk­sze. Z kolei inwe­sto­rzy z Indonezji tak­że szu­ka­ją moż­li­wo­ści inwe­sty­cyj­nych w Polsce.

w skład dele­ga­cji wej­dą:

Pani Ambasador Siti Nugraha Mauludiah

Pan Rudy Kurniady – Szef Sekcji Ekonomicznej

Monika Barzyc-Denisiewicz- Sekcja Ekonomiczna

Eko Rustanto Winardi – Sekcja Ekonomiczna

 

Siti Nugraha Mauludiah, uro­dzo­na w Bandgund, skoń­czy­ła stu­dia licen­cjac­kie z języ­ko­znaw­stwa angiel­skie­go na Padjadjaran University w Bandung oraz magi­ster­skie z mię­dzy­na­ro­do­wej poli­ty­ki gospo­dar­czej na Columbia University w Nowym Jorku. Była mię­dzy inny­mi dyrek­to­rem ds. współ­pra­cy tech­nicz­nej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Dżakarcie, a tak­że Konsulem Generalnym Republiki Indonezji w Szanghaju.

 


Kontakt: 

Karolina Musielewicz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Tel. 665 771 277

E-mail: k.musielewicz@rigp.pl

 

Na spo­tka­nie obo­wią­zu­ją zapi­sy przez for­mu­larz dostęp­ny na stro­nie — KLIKNIJ.