Zapraszamy na spotkanie pt. „Ekoefektywność w budownictwie” — 28.04.2020 r.

Zapraszamy na spotkanie pt. „Ekoefektywność w budownictwie” — 28.04.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider ISP 3: „Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie”, ma przy­jem­ność zapro­sić na spo­tka­nie pt. “Ekoefektywność w budow­nic­twie”.

Wydarzenie odbę­dzie się we wto­rek 28 kwiet­nia w godzi­nach 13:00–14:30 na plat­for­mie Zoom.

Podczas spo­tka­nia sku­pi­my się na zagad­nie­niach zwią­za­nych z:

  • cer­ty­fi­ko­wa­niem budyn­ków;
  • pasyw­nym i aktyw­nym budow­nic­twem;
  • odzy­ski­wa­niem ener­gii;
  • gospo­dar­ką mate­ria­ło­wą.

Zainteresowanych pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go — KLIKNIJ.

Link do spo­tka­nia zosta­nie Państwu prze­sła­ny po wypeł­nie­niu for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020