Zapraszamy na Lampkę Szampana!

Zapraszamy na Lampkę Szampana!

Wraz z Pracodawcą PomorzaPomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw mamy zaszczyt zapro­sić Państwa na spo­tka­nie pomor­skich przed­się­bior­ców!

Noworoczna Lamka Szampana pomor­skich przed­się­bior­ców odbę­dzie się 9 stycz­nia 2020 roku o godzi­nie 14:00 w Centrum Hevelianum przy uli­cy Gradowej 6 w Gdańsku.

Udział w Lampce Szampana tyl­ko dla osób zgło­szo­nych w for­mie elek­tro­nicz­nejREJESTRACJA.

Program wydarzenia:

14:00

Powitanie wszyst­kich gości

Prowadząca — Maria Piotrowska

 

14:05

Wspomnienie o Pawle Adomowiczu — Prezydencie Miasta Gdańsk

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Sławomir Halbryt

 

14:15

Przywitanie Gości i zło­że­nie życzeń nowo­rocz­nych

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Sławomir Halbryt

14:20

Przywitanie Gości i zło­że­nie życzeń nowo­rocz­nych

Dyrektor Zarządzający / Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza — Tomasz Limon

14:25

Przywitanie Gości i zło­że­nie życzeń nowo­rocz­nych

Zastępca Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej — Zbigniew Stencel

14:30

Wystąpienie Gości

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego — Leszek Bonna

 

Rozdanie Lampki Szampana

Toast i zdję­cie 3 pre­ze­sów orga­ni­za­cji + dodat­ko­we zdję­cia

 

14:45

Poczęstunek

 

16:00

Zakończenie