Zapraszamy na debatę z kandydatami do Europarlamentu

Zapraszamy na debatę z kandydatami do Europarlamentu

Celem deba­ty jest przy­bli­że­nie przed­się­bior­com, pra­co­daw­com i przed­sta­wi­cie­lom nauki pro­gra­mów poszcze­gól­nych kan­dy­da­tów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Środowisko gospo­dar­cze repre­zen­to­wa­ne przez nasze orga­ni­za­cje ocze­ku­je od kan­dy­da­tów przed­sta­wie­nia kon­cep­cji dzia­łań w zakre­sie ochro­ny i wzmoc­nie­nia pol­skich przed­się­biorstw i przed­się­bior­ców na wspól­nym ryn­ku euro­pej­skim.

Zapraszamy 9 maja 2019 roku godz 14.30 do Wyższej Szkoły Bankowej  przy Al. Grunwaldzkiej 238A w Gdańsku,  Aula Budynek B.

Debata zosta­ła podzie­lo­na na trzy blo­ki:

Podczas pierw­szej czę­ści Kandydaci zosta­ną popro­sze­ni o udzie­le­nie odpo­wie­dzi na pyta­nia przy­go­to­wa­ne przez nasze orga­ni­za­cje. Ilość pytań będzie uza­leż­nio­na od ilo­ści Kandydatów uczest­ni­czą­cych w deba­cie. Kolejność Kandydatów udzie­la­ją­cych odpo­wie­dzi będzie poprze­dzo­na loso­wa­niem. Każdy z Kandydatów będzie miał tyle samo cza­su na odpo­wiedź (ok. 2 minut na każ­de pyta­nie). Nie prze­wi­du­je się zada­wa­nia pytań przez Kandydata innym Kandydatom uczest­ni­czą­cym w deba­cie.

W dru­giej czę­ści deba­ty przed­się­bior­cy uczest­ni­czą­cy w spo­tka­niu będą mogli zada­wać pyta­nia pro­ble­mo­we kie­ro­wa­ne do wszyst­kich Kandydatów (0,5 minu­ty na zada­nie pyta­nia). Odpowiedzi udzie­lać będą tyl­ko Ci  Kandydaci, któ­rzy wyra­żą chęć usto­sun­ko­wa­nia się do pod­nie­sio­ne­go w pyta­niu pro­ble­mu. Pytania ad per­so­nam będą uchy­la­ne przez pro­wa­dzą­ce­go.

W trze­cim blo­ku każ­dy z Kandydatów będzie mógł przed­sta­wić dodat­ko­we, uzu­peł­nia­ją­ce ele­men­ty swo­je­go pro­gra­mu gospo­dar­cze­go w cza­sie nie dłuż­szym niż 4 minu­ty.

Po zakoń­cze­niu deba­ty pla­nu­je­my poczę­stu­nek oraz roz­mo­wy kulu­aro­we pomię­dzy Kandydatami i przed­się­bior­ca­mi.

 

Debatę popro­wa­dzi poli­to­log dr Jarosław Och – pra­cow­nik nauko­wy Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Rejestracja dostęp­na na stro­nie — KLIKNIJ.