Zachęcamy do udzielenia odpowiedzi w ankiecie w ramach konkursu

Zachęcamy do udzielenia odpowiedzi w ankiecie w ramach konkursu

W ramach Partnerstwa w kon­kur­sie 5.7 RPO WP zachę­ca­my do wypeł­nie­nia ankie­ty doty­czą­ca zakła­da­nia i pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w ramach pro­jek­tu.

Ankieta jest ano­ni­mo­wa, a uzy­ska­ne wyni­ki zosta­ną wyko­rzy­sta­ne w celu przy­go­to­wa­nia wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu.

Wypełnić ankie­tę moż­na TUTAJ.