Za nami Pomorskie Forum Ochrony Klimatu im Pawła Adamowicza

Za nami Pomorskie Forum Ochrony Klimatu im Pawła Adamowicza

W Międzynarodowym Forum kli­ma­tycz­nym w Gdańsku, któ­re odby­ło się pod auspi­cja­mi UN Global Compact w śro­dę 4 listo­pa­da, wzię­ło udział ponad 240 osób. Uczestnicy repre­zen­to­wa­li samo­rzą­dy i ich sto­wa­rzy­sze­nia, orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, przed­się­bior­stwa, uczel­nie i insty­tu­ty badaw­cze, par­ki nauko­we oraz kla­stry. 

 

Podczas wyda­rze­nia, któ­re trans­mi­to­wa­ne było onli­ne, uczest­ni­cy mie­li oka­zję posłu­chać debat zapro­szo­nych eks­per­tów z całe­go kra­ju oraz z innych państw Unii Europejskiej, i zadać im pyta­nia. Odbyły się tak­że warsz­ta­ty o tym, jak osią­gnąć spo­łecz­ny kon­sen­sus, odejść od hiper­kon­sump­cji czy jak zapew­nić samo­rzą­dom tar­czę ochron­ną zwią­za­ną z kosz­ta­mi eko­lo­gicz­nej trans­for­ma­cji.

 

Debata kon­cen­tro­wa­ła się na soli­dar­no­ści kli­ma­tycz­nej, do któ­rej w dobie kry­zy­su kli­ma­tycz­ne­go nawo­łu­je obcho­dzą­ca w tym roku 75-lecie powsta­nia Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jej czę­ścią jest ini­cja­ty­wa United Nations Global Compact, któ­ra dzia­ła od 20 lat. UN Global Compact na part­ne­ra ini­cja­ty­wy wybra­ło region pomor­ski, a pomysł na forum już dwa lata temu miał nie­ży­ją­cy pre­zy­dent Gdańska Paweł Adamowicz, któ­ry chciał aby wła­śnie na Pomorzu zbu­do­wać prze­strzeń do deba­ty w kon­tek­ście soli­dar­no­ści kli­ma­tycz­nej.

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z prze­ko­na­niem zga­dza się z wnio­ska­mi, któ­re poja­wi­ły się pod­czas deba­ty — “Jedynie sys­te­mo­we dzia­ła­nia i współ­pra­ca wszyst­kich sek­to­rów mogą popra­wić sytu­ację i wyha­mo­wać zmia­ny kli­ma­tycz­ne”.