Forum Gospodarcze — wywiad z ekspertami konferencji wodorowej <span class=PCHET2020" />

Forum Gospodarcze — wywiad z ekspertami konferencji wodorowej PCHET2020

Zapraszamy na emi­sję pro­gra­mu “Forum Gospodarcze”, w któ­rym Redaktor Piotr Świąc wspól­nie z eks­per­ta­mi kon­fe­ren­cji PCHET2020 pod­su­mo­wał pierw­szy dzień wyda­rze­nia doty­czą­cy zasto­so­wa­nia wodo­ru w trans­por­cie. Panowie dys­ku­to­wa­li rów­nież o szan­sach i moż­li­wo­ściach tech­no­lo­gii wodo­ro­wych oraz nowych pro­jek­tach na wodo­ro­wej mapie Polski.

W roz­mo­wie udział wzię­li:

  • Sławomir Halbryt — Założyciel i Prezes Sescom. S.A., Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
  • Witold Gadoś — Dyrektor ds. sprze­da­ży pojaz­dów oso­bo­wych w Siemens Mobility PL (Sp. z o.o. )
  • Dr hab. Inż. Jakub Kupecki — Profesor Instytutu Energetyki (IEn)
  • Dr hab. Inż. Tadeusz Uhl — Profesor Akademii Górniczo — Hutniczej.

 

- WYWIAD -