Przedłużamy rekrutację na wydarzenie gospodarcze — udział w targach Anuga 2019, 4.10.2019 — 7.10.2019r

Przedłużamy rekrutację na wydarzenie gospodarcze — udział w targach Anuga 2019, 4.10.2019 — 7.10.2019r

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zapra­sza fir­my z bran­ży  logi­stycz­nej lub w zakre­sie pro­duk­cji maszyn pro­du­cen­tów maszyn dla bran­ży spo­żyw­czej lub pro­duk­cji opa­ko­wań dla bran­ży spo­żyw­czej.

Wydarzenie odbę­dzie się w ter­mi­nie 04.10.2019–07.10.2019 r.  Celem wyjaz­du jest udział pomor­skich przed­się­bior­ców w naj­więk­szych tar­gach spo­żyw­czych – Anuga 2019.

Organizator zapew­nia:

  • Przelot;
  • Zakwaterowanie;
  • Wyżywienie;
  • Transport na miej­scu;
  • Wstęp na tar­gi (2 dni);
  • Spotkanie z wybra­ny­mi wystaw­ca­mi.

 

Szacowany wkład wła­sny Przedsiębiorcy wyno­si 1 700,00 zł. (wkład wła­sny+ Vat+Vat od dota­cji).

Przedsiębiorca Uczestniczący w Wydarzeniu otrzy­ma dofi­nan­so­wa­nie z budże­tu prze­zna­czo­ne­go na reali­za­cję Projektu, na udział w Wydarzeniu w for­mie pomo­cy de mini­mis. Dofinansowanie to jest współ­fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poziom dofi­nan­so­wa­nia w for­mie pomo­cy de mini­mis udzie­lo­ny jed­ne­mu Przedsiębiorcy wyno­si 85% cało­ści kosz­tów udzia­łu (net­to) w Wydarzeniu przy­pa­da­ją­cych na jed­ne­go Uczestnika

Rekrutacja na eks­por­to­we Wydarzenie gospo­dar­cze Anuga 2019 potrwa do 28 sierp­nia 2019 r. do godzi­ny 12:00.
Aby wziąć udział pro­ce­sie rekru­ta­cyj­nym, nale­ży wypeł­nić do 28 sierp­nia 2019 r. do godzi­ny 12:00 for­mu­larz zgło­sze­nio­wy na stro­nie www.brokereksportowy.pl (poni­żej) oraz do dnia 29 sierp­nia 2019 r. do godz. 13:00 prze­słać na adres d.lewandowska@rigp.pl ska­ny Załączników nr: 2, 4, 9, 10, 11 i 12 do Regulaminu.

W spra­wie udzia­łu w wyda­rze­niu nale­ży kon­tak­to­wać się z :
Dorota Lewandowska, 665 770 331, mail: d.lewandowska@rigp.pl

Zgłoszenie wnio­sku o udział w Wydarzeniu wyma­ga poda­nia danych oso­bo­wych. Administratorem danych oso­bo­wych jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z sie­dzi­bą w Gdańsku. Szczegółowe zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych są okre­ślo­ne w załącz­ni­ku nr 12 do regu­la­mi­nu.

Dokumenty do pobra­nia oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy dostęp­ne pod adre­sem www.brokereksportowy.pl