Wspólne oświadczenie organizacji pracodawców województwa pomorskiego — aktualizacja z 26.03.2020

Wspólne oświadczenie organizacji pracodawców województwa pomorskiego — aktualizacja z 26.03.2020

- SZTAB KRYZYSOWY POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW -

Gdańsk, 26 mar­ca 2020 roku

Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP repre­zen­tu­ją­cy wybor­ców z woje­wódz­twa pomor­skie­go

Panowie Senatorowie RP repre­zen­tu­ją­cy wybor­ców z woje­wódz­twa pomor­skie­go

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik
Małych i Średnich Przedsiębiorców

Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski

Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Panie/ Panowie Starostowie Powiatów woje­wódz­twa pomor­skie­go

Panie/ Panowie Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin woje­wódz­twa pomor­skie­go

Szanowni Państwo,

Działając w imie­niu repre­zen­to­wa­nych przez nas orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców z woje­wódz­twa pomor­skie­go i kie­ru­jąc się odpo­wie­dzial­no­ścią za zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo pomor­skich przed­się­bior­ców, pra­co­daw­ców i pra­cow­ni­ków, prze­ka­zu­je­my niniej­sze, trze­cie i uak­tu­al­nio­ne, wspól­ne oświad­cze­nie. Ponawiamy apel o pod­ję­cie w try­bie pil­nym dzia­łań mają­cych na celu wspar­cie i ochro­nę mikro-, małych, śred­nich i dużych przed­się­biorstw przed nega­tyw­ny­mi skut­ka­mi wyni­ka­ją­cy­mi z zaist­nia­łej i dyna­micz­nie pogar­sza­ją­cej się sytu­acji zwią­za­nej z zagro­że­niem koro­na­wi­ru­sem (COVID-19). Apelujemy rów­nież, aby przy pla­no­wa­niu dzia­łań i podej­mo­wa­niu decy­zji, wysłu­chać gło­su samych zain­te­re­so­wa­nych – czy­li orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców – i uwzględ­nić prze­ka­zy­wa­ne przez nich postu­la­ty, z wyko­rzy­sta­niem tak­że współ­pra­cy w ramach takich gre­miów jak Rada Dialogu Społecznego.

Nadal każ­de­go dnia odbie­ra­my mnó­stwo nie­po­ko­ją­cych sygna­łów od pra­co­daw­ców z tere­nu całe­go woje­wódz­twa. Wiele firm stoi w obli­czu poważ­ne­go kry­zy­su, czy nawet per­spek­ty­wy rychłej likwi­da­cji. Z trud­no­ścia­mi w pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej bory­ka­ją się zarów­no duże i śred­nie przed­się­bior­stwa, jak i te małe i mikro. Z ogrom­ny­mi wyzwa­nia­mi mie­rzą się fir­my rodzin­ne, fir­my w bran­żach rze­mieśl­ni­czych, tak­że w zawo­dach giną­cych. Zwracamy uwa­gę na kata­stro­fal­ną sytu­ację zamknię­tych obec­nie nie­pu­blicz­nych jed­no­stek opie­kuń­czych i oświa­to­wych, nale­żą­cych pra­wie w cało­ści do sek­to­ra MŚP a opie­ra­ją­cych się w wie­lu gmi­nach nie na dota­cjach, ale czę­sto wyłącz­nie na wpła­tach od rodzi­ców. Oczekując pomo­cy ze stro­ny rzą­du, wska­zać nale­ży, że zapaść tego sek­to­ra spo­wo­du­je tak­że wiel­kie stra­ty spo­łecz­ne, ude­rza­jąc w moż­li­wo­ści zawo­do­we rodzi­ców. To real­ne pro­ble­my, któ­re są już tu i teraz, i każ­de­go dnia nara­sta­ją.

Jednocześnie pra­gnie­my zazna­czyć, że przed­się­bior­cy podej­mu­ją wie­le dzia­łań w celu dosto­so­wa­nia się do aktu­al­nych wyzwań zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w szcze­gól­nych warun­kach sta­nu zagro­że­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne­go. Dokładają sta­rań, aby utrzy­mać zatrud­nie­nie, aby zapew­nić bez­pie­czeń­stwo pra­cow­ni­kom i klien­tom. Wdrażają dodat­ko­we środ­ki ochro­ny, pono­sząc tym samym zna­czą­ce dodat­ko­we kosz­ty dzia­łal­no­ści. Wielu przed­się­bior­ców anga­żu­je się tak­że spo­łecz­nie, wspie­ra­jąc dzia­ła­nia służb ochro­ny zdro­wia czy nio­sąc pomoc oso­bom z gru­py pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka. Jesteśmy przed­się­bior­ca­mi, ale przede wszyst­kim jeste­śmy ludź­mi, oby­wa­te­la­mi, miesz­kań­ca­mi Pomorza.

Przedstawiony przez Rząd RP pakiet roz­wią­zań pod nazwą „tar­cza anty­kry­zy­so­wa” przyj­mu­je­my z ostroż­nym opty­mi­zmem, jed­no­cze­śnie oce­nia­jąc zapro­po­no­wa­ne dzia­ła­nia jako nie­wy­star­cza­ją­ce, nie­uwzględ­nia­ją­ce wie­lu istot­nych postu­la­tów zgła­sza­nych przez orga­ni­za­cje pra­co­daw­ców. Oczekując prze­ło­że­nia zapo­wie­dzi na kon­kret­ne zapi­sy legi­sla­cyj­ne wska­zu­je­my, że roz­wią­za­nia skie­ro­wa­ne do przed­się­bior­ców muszą być przy­ję­te w for­mie pro­stych sfor­mu­ło­wań i dostęp­nych, uprosz­czo­nych pro­ce­dur. Biurokratyzacja kwa­li­fi­ka­cji przed­się­bior­ców do korzy­sta­nia z poszcze­gól­nych instru­men­tów wspar­cia, dodat­ko­wo obcią­żo­na aktu­al­ny­mi utrud­nie­nia­mi w kon­tak­cie z urzę­da­mi, może spo­wo­do­wać nie­bez­piecz­ne prze­su­nię­cia cza­so­we w zakre­sie ich wdro­że­nia, a w efek­cie jesz­cze pogor­sze­nie sytu­acji przed­się­bior­ców ocze­ku­ją­cych na wspar­cie. Czas jest czyn­ni­kiem abso­lut­nie kry­tycz­nym. Zaznaczyć trze­ba, że w trud­nej, czę­sto kry­zy­so­wej sytu­acji zna­la­zły się fir­my zarów­no mikro i małe, jak i śred­nie oraz duże. Dlatego uwa­ża­my, że pro­po­zy­cje „tar­czy” nie sta­no­wią ofer­ty wspar­cia i ochro­ny rów­no­rzęd­nie trak­tu­ją­cej przed­się­bior­ców róż­nej wiel­ko­ści w sytu­acji kry­zy­so­wej, np. porów­nu­jąc instru­men­ty dedy­ko­wa­ne mikro­przed­się­bior­cy zatrud­nia­ją­ce­mu 9 osób a instru­men­ty dla małe­go przed­się­bior­cy zatrud­nia­ją­ce­go 11 osób. Wskazujemy tak­że, że ofe­ro­wa­na pomoc nie powin­na wcho­dzić w zakres pomo­cy de mini­mis z uwa­gi na fakt, iż takie roz­wią­za­nie wyłą­czy wła­ści­wie wszyst­kich dużych i śred­nich przed­się­bior­ców. Ponadto zwra­ca­my uwa­gę, że zde­cy­do­wa­nie wska­za­ne rów­nież jest cza­so­we prze­ję­cie przez pań­stwo płat­no­ści skła­dek ZUS i to ni tyl­ko dla mikro­przed­się­bior­ców w trud­nej sytu­acji. W obli­czu spo­dzie­wa­ne­go zaostrze­nia warun­ków udzie­le­nia kre­dy­tów i poży­czek, ape­lu­je­my tak­że o wspar­cie w zakre­sie uru­cho­mie­nia łatwo dostęp­nych instru­men­tów kredytowych/pożyczkowych, umoż­li­wia­ją­cych przed­się­bior­com w naj­trud­niej­szej sytu­acji utrzy­ma­nie płyn­no­ści finan­so­wej. Mając na wzglę­dzie pro­gno­zy dłu­go­fa­lo­wych nega­tyw­nych oddzia­ły­wań aktu­al­ne­go kry­zy­su, sto­imy tak­że na sta­no­wi­sku, że plan dzia­łań rzą­du powi­nien mieć wyraź­nie wska­za­ną per­spek­ty­wę cza­so­wą z uwzględ­nie­niem instru­men­tów sto­so­wa­nych w krót­kim okre­sie, ale tak­że i w dłu­gim.

Przedsiębiorcy, któ­rzy mie­rzą się z trud­no­ścia­mi zwią­za­ny­mi z ogło­sze­niem przy­mu­so­wej kwa­ran­tan­ny całej zało­gi, czy naka­zu wstrzy­ma­nia dzia­łal­no­ści fir­my pro­duk­cyj­nej lub usłu­go­wej, muszą mieć zapew­nio­ne wspar­cie w zakre­sie wypła­ca­nia wyna­gro­dzeń dla pra­cow­ni­ków poprzez pokry­cie kosz­tów tych wyna­gro­dzeń ze środ­ków rzą­do­wych w wyso­ko­ści co naj­mniej 50% oraz udzie­le­nie im rekom­pen­sa­ty za ponie­sio­ne stra­ty i ochro­ny przed ewen­tu­al­ny­mi rosz­cze­nia­mi osób trze­cich. Wniosek o dofi­nan­so­wa­nie przez Skarb Państwa wyna­gro­dze­nia pra­cow­ni­ków powi­nien być roz­pa­try­wa­ny na pod­sta­wie bie­żą­cych danych posia­da­nych  przez ZUS i Urzędy Skarbowe doty­czą­cych pod­mio­tu wnio­sku­ją­ce­go, bez koniecz­no­ści uzu­peł­nia­nia wnio­sku o dane wraż­li­we doty­czą­ce wła­ści­cie­li i akcjo­na­ria­tu. Ponadto waru­nek nie­za­le­ga­nia w regu­lo­wa­niu skła­dek, zobo­wią­zań podat­ko­wych itd. przy kwa­li­fi­ka­cji do dopłat do wyna­gro­dze­nia pra­cow­ni­ków powi­nien być ogra­ni­czo­ny lub znie­sio­ny. Uregulowania wyma­ga­ją kwe­stie zwią­za­ne z ochro­ną miejsc pra­cy, zwłasz­cza w przy­pad­ku firm zmu­szo­nych do prze­sto­jów czy obni­żo­ne­go wymia­ru pra­cy. Niepokoi nas pro­po­zy­cja, aby środ­ki w przy­pad­ku prze­sto­ju były wypła­ca­ne według kolej­no­ści wpły­wów do wyczer­pa­nia zapa­sów, bowiem nie sta­no­wi to żad­nej gwa­ran­cji fak­tycz­ne­go uzy­ska­nia tych środ­ków przez przed­się­bior­ców, zwłasz­cza tych w naj­więk­szej potrze­bie. W przy­pad­ku nie­zdol­no­ści do pra­cy w wyni­ku wyda­nia decy­zji przez wła­ści­we orga­ny, pra­co­daw­ca nie powi­nien być zobo­wią­za­ny do wypła­ty wyna­gro­dze­nia, zaś w takim przy­pad­ku pra­cow­ni­ko­wi nale­żeć się będzie zasi­łek cho­ro­bo­wy już od 1-go dnia nie­obec­no­ści. Jeśli nie­obec­no­ści spo­wo­do­wa­ne są koniecz­no­ścią spra­wo­wa­nia opie­ki nad dziec­kiem pra­cow­ni­kom powi­nien przy­słu­gi­wać dodat­ko­wy zasi­łek opie­kuń­czy do 30 dni w przy­pad­ku opie­ki nad dziec­kiem do lat 15.  Doprecyzowania wyma­ga­ją prze­pi­sy doty­czą­ce zwol­nie­nia z obo­wiąz­ku świad­cze­nia pra­cy mło­do­cia­nych pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych w celu przy­go­to­wa­nia zawo­do­we­go, z uwzględ­nie­niem obli­ga­to­ryj­ne­go cha­rak­te­ru oraz zasad refun­da­cji wyna­gro­dze­nia. Należy też dopil­no­wać aby weszły w życie dekla­ro­wa­ne roz­wią­za­nia doty­czą­ce prze­dłu­że­nia wiz dla pra­cow­ni­ków ze Wschodu bez koniecz­no­ści wyjaz­du do kra­ju pocho­dze­nia. Wskazujemy tak­że na pil­ną potrze­bę ure­gu­lo­wa­nia kwe­stii zagro­że­nia roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa z udzia­łem kie­row­ców trans­por­tu­ją­cych towa­ry z innych kra­jów do Polski i dalej. Ta gru­pa zawo­do­wa jest szcze­gól­nie nara­żo­na na zaka­że­nia i przy bra­ku odpo­wied­nie­go sys­te­mu kon­tro­li sta­nu zdro­wia może to sta­no­wić istot­ny czyn­nik zwięk­sza­ją­cy ryzy­ko roz­prze­strze­nia­nia COVID-19, jed­no­cze­śnie wpły­wa­ją­cy na pogor­sze­nie funk­cjo­no­wa­nia łań­cu­cha dostaw.

Konieczne jest wdro­że­nie instru­men­tów finan­so­wych dla firm, w tym wspar­cia finan­so­we­go w posta­ci: uła­twio­ne­go dostę­pu do pre­fe­ren­cyj­nych kre­dy­tów i poży­czek, uru­cho­mie­nia pakie­tu nie­opro­cen­to­wa­nych kre­dy­tów obro­to­wych, prze­ło­że­nia bądź odro­cze­nia spła­ty rat leasin­go­wych oraz wspar­cia zdol­no­ści kre­dy­to­wej przez zapew­nie­nie gwa­ran­cji kre­dy­to­wych. Preferencje kre­dy­to­we powin­ny doty­czyć w szcze­gól­no­ści dostę­pu do tanie­go kre­dy­tu lub pożycz­ki: uprosz­czo­nej, przy­spie­szo­nej pro­ce­du­ry pożyczkowej/kredytowej oraz obni­że­nia restryk­cji w zakre­sie zabez­pie­cze­nia, a tak­że obni­żo­ne­go opro­cen­to­wa­nia i opóź­nie­nia ter­mi­nu spła­ty. Przesunięcie spła­ty rat kre­dy­tu powin­no być moż­li­we zarów­no dla przed­się­bior­ców jak i pra­cow­ni­ków. Apelujemy też o uru­cho­mie­nie inter­wen­cyj­nych pro­duk­tów wspar­cia finan­so­we­go w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju w zakre­sie wspar­cia pomo­sto­we­go, zwią­za­ne­go z płyn­no­ścią firm i ich zdol­no­ścią do obsłu­gi zobo­wią­zań w okre­sie co naj­mniej 12 naj­bliż­szych mie­się­cy. Należy tak­że uru­cho­mić spe­cjal­ne fun­du­sze wspar­cia, szcze­gól­nie dla małych i mikro firm, naj­bar­dziej dotknię­tych kry­zy­sem.

Oczekujemy od władz szcze­bla samo­rzą­do­we­go zanie­cha­nia pobo­ru opłat lokal­nych i podat­ków, wpro­wa­dze­nia obni­żek, wydłu­że­nia ter­mi­nów regu­lo­wa­nia, czy też w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach umo­rze­nia, w okre­sie przej­ścio­wym sta­wek czyn­szu naj­mu w loka­lach wynaj­mo­wa­nych przed­się­bior­com przez gmi­ny. Z zado­wo­le­niem przyj­mu­je­my infor­ma­cje, że kolej­ne gmi­ny wpro­wa­dza­ją już pew­ne dzia­ła­nia w tym obsza­rze. Jednocześnie w przy­pad­ku zwol­nie­nia z opłat ze stro­ny samo­rzą­dów dla obiek­tów pry­wat­nych pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność zwią­za­ną z wynaj­mo­wa­niem powierzch­ni innym pod­mio­tom nale­ży zwró­cić uwa­gę, aby część tych zwol­nień zosta­ła prze­nie­sio­na na czyn­sze naj­mu w danym obiek­cie tak, aby pomoc obję­ła nie jeden pod­miot, ale rów­nież te znaj­du­ją­ce się na jego tere­nie. Uważamy też, że gmi­ny wpro­wa­dza­ją­ce ww. roz­wią­za­nia wspie­ra­ją­ce przed­się­bior­ców powin­ny mieć zapew­nio­ną rekom­pen­sa­tę z budże­tu pań­stwa, z tytu­łu umniej­sze­nia przy­cho­dów do budże­tu gmin­ne­go. Gminy powin­ny tak­że odro­czyć wej­ście w życie peł­nych zapi­sów uchwał kra­jo­bra­zo­wych, tak aby wydłu­żyć okres przej­ścio­wy i dać przed­się­bior­com czas na wdro­że­nie dosto­so­wań, jed­no­cze­śnie zawie­sza­jąc wymie­rza­nie kar za nie­do­sto­so­wa­nie się do już obo­wią­zu­ją­cych wymo­gów uchwa­ły. Wskazujemy tak­że na pro­blem, jaki został wywo­ła­ny ogra­ni­cze­niem roz­kła­dów jaz­dy środ­ków trans­por­tu publicz­ne­go, co spo­wo­do­wa­ło powszech­ne oba­wy pra­cow­ni­ków o podróż do pra­cy tymi środ­ka­mi. Dlatego ape­lu­je­my o dosto­so­wa­nie bie­żą­ce­go sys­te­mu pasa­żer­skie­go trans­por­tu zbio­ro­we­go do aktu­al­nych potrzeb z uwzględ­nie­niem wszel­kich środ­ków bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny pasa­że­rów.

Ponadto w celu popra­wy płyn­no­ści finan­so­wej przed­się­bior­ców ape­lu­je­my o odsu­nię­cie w cza­sie nowych obo­wiąz­ków, takich jak wpro­wa­dze­nie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pra­co­daw­ców zatrud­nia­ją­cych do 50 pra­cow­ni­ków oraz wstrzy­ma­nia obo­wiąz­ku opła­ca­nia skła­dek na PPK w fir­mach śred­nich i dużych. Również prze­su­nię­ciu musi ulec ter­min wpro­wa­dze­nia podat­ków o cha­rak­te­rze ryczał­to­wym, płat­nych nie­za­leż­nie od docho­do­wo­ści firm, w tym podat­ku od sprze­da­ży deta­licz­nej, podat­ku cukro­we­go, a tak­że zawie­sze­nia pobo­ru tzw. podat­ku mini­mal­ne­go, pła­co­ne­go tak­że w sytu­acji kie­dy fir­my pono­szą stra­ty. Obowiązki zwią­za­ne z wpi­sy­wa­niem się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, czy z pro­wa­dze­niem Bazy Danych Odpadowych w for­mie elek­tro­nicz­nej tak­że powin­ny zostać wpro­wa­dzo­ne w życie w póź­niej­szym ter­mi­nie.

Uważamy tak­że, że nie­zbęd­ne jest odro­cze­nie ter­mi­nów prze­wi­dzia­nych dla: spo­rzą­dze­nia spra­woz­dań finan­so­wych za rok 2019; zło­że­nia dekla­ra­cji CIT-8 za rok 2019; zło­że­nia dekla­ra­cji MDR w zakre­sie sche­ma­tów podat­ko­wych; zło­że­nia dekla­ra­cji IFT-2R; zło­że­nia dekla­ra­cji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 i pli­ków JPK; roz­li­cze­nia z tytu­łu opłat za korzy­sta­nie ze śro­do­wi­ska za 2019 r. oraz roz­li­cze­nia z tytu­łu opła­ty pro­duk­to­wej za pro­duk­ty za 2019 r. W sytu­acji kry­zy­so­wej i ogrom­ne­go obcią­że­nia przed­się­biorstw obec­na sytu­acją nie­zbęd­ne sta­je się prze­su­nię­cie wszyst­kich obo­wiąz­ków spra­woz­daw­czych wobec GUS co naj­mniej do koń­ca III kwar­ta­łu 2020. Uwzględniając wyjąt­ko­wą sytu­ację, w któ­rej zna­leź­li się przed­się­bior­cy, nale­ży, choć­by cza­so­wo, tj. w 2020 r. powró­cić do moż­li­wo­ści sto­so­wa­nia kwar­tal­nych roz­li­czeń podat­ku VAT przez wszyst­kich przed­się­bior­ców. Dodatkowo nale­ży jak naj­szyb­ciej uwol­nić środ­ki zablo­ko­wa­ne na rachun­kach VAT oraz wpro­wa­dzić roz­li­cza­nie podat­ku VAT meto­dą kaso­wą.

Wspieramy tak­że pro­po­zy­cje Wojewódzkiego Urzędu Pracy, któ­ry wska­zu­je na potrze­bę umoż­li­wie­nia oso­bom bez­ro­bot­nym, któ­re otrzy­ma­ły dota­cję na zało­że­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej (finan­so­wa­nej zarów­no ze środ­ków unij­nych, jak i kra­jo­wych) jej cza­so­we­go zawie­sze­nia bez naru­sza­nia 12 mie­sięcz­ne­go wymo­gu jej pro­wa­dze­nia. Ponadto nale­ży znieść ogra­ni­cze­nia (np. ze wzglę­du na wiek czy płeć) dla bene­fi­cjen­tów każ­de­go typu wspar­cia finan­so­wa­ne­go ze środ­ków EFS oraz odstą­pić od efek­tyw­no­ści zatrud­nie­nio­wej, bądź wydłu­że­nia okre­su do bada­nia efek­tyw­no­ści zatrud­nie­nio­wej. Dodatkowo WUP słusz­nie wska­zu­je na moż­li­wość zmia­ny spo­so­bu reali­za­cji szko­leń w ramach KFS (na for­mę e-lear­ning lub za pośred­nic­twem video kon­fe­ren­cji) oraz zwięk­sze­nie limi­tu w ramach KFS i  zre­zy­gno­wa­nie z prio­ry­te­tów Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na wydat­ko­wa­nie środ­ków limi­tu KFS w 2020 r. Nie moż­na zapo­mnieć o przed­się­bior­stwach eko­no­mii spo­łecz­nej (m.in. kawiar­ni, ośrod­ków kul­tu­ry, przed­szko­li,  domów opie­ki), któ­re zatrud­nia­ją oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi a zmu­szo­ne zosta­ły obec­nie do zamknię­cia lub ogra­ni­cze­nia dzia­łal­no­ści. W ich przy­pad­ku istot­ne jest doko­ny­wa­nie refun­da­cji wyna­gro­dze­nia z PFRON dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi na pod­sta­wie wnio­sku przed­się­bior­cy z odej­ściem od obo­wiąz­ku uprzed­nie­go zapła­ce­nia wyna­gro­dze­nia. Takie roz­wią­za­nie nie powo­du­je uru­cho­mie­nia dodat­ko­wych środ­ków z PFRON, ale nakie­ro­wa­ne jest na popra­wę płyn­no­ści finan­so­wej przed­się­biorstw tego sek­to­ra poprzez zmia­nę okre­so­wą obec­nie funk­cjo­nu­ją­cych zasad.   

Postulujemy rów­nież odstą­pie­nie od sto­so­wa­nia prze­pi­sów kodek­su kar­ne­go – skar­bo­we­go, w każ­dej sytu­acji, w któ­rej ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z funk­cjo­no­wa­niem przed­się­bior­stwa w cza­sie obo­wią­zy­wa­nia sta­nu epi­de­micz­ne­go, nie zosta­ły pra­wi­dło­wo lub na czas wypeł­nio­ne obo­wiąz­ki podat­ko­we. Ważne będzie tak­że nie­ob­cią­że­nie firm w tym okre­sie dodat­ko­wy­mi kosz­ta­mi i sank­cja­mi. Co wię­cej nale­ży roz­wa­żyć umoż­li­wie­nie sko­rzy­sta­nia z dodat­ko­wych odli­czeń kosz­tów pono­szo­nych w związ­ku z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa, np. kosz­tów pra­cy zdal­nej, dezyn­fek­cji sta­no­wisk pra­cy, itp. Jednocześnie ape­lu­je­my o zawie­sze­nie kon­tro­li podat­ko­wych, kon­tro­li cel­no – skar­bo­wych i postę­po­wań podat­ko­wych na czas wal­ki z COVID-19. Prowadzenie dzia­łal­no­ści w tak trud­nym cza­sie nie powin­no być dodat­ko­wo para­li­żo­wa­ne przez czyn­no­ści podej­mo­wa­ne przez służ­by skar­bo­we, zarów­no przez wzgląd na dobro fir­my, jak i zapo­bie­ga­nie roz­prze­strze­nia­niu się koro­na­wi­ru­sa. Niezbędne są tak­że regu­la­cje w zakre­sie zawie­sze­nia bie­gu ter­mi­nów pro­ce­so­wych od momen­tu wpro­wa­dze­nia sta­nu epi­de­micz­ne­go.

Zasadnym jest tak­że włą­cze­nie przed­się­biorstw z sek­to­ra MŚP do udzia­łu w pro­duk­cji w obsza­rze sze­ro­ko poję­tej pomo­cy w zwal­cza­niu koro­na­wi­ru­sa lub jego obja­wów, tj. pro­duk­ty z zakre­su: che­mii, odzie­ży ochron­nej, mase­czek, dodat­ko­wych łóżek, itp. Wnosimy o zawie­sze­nie sto­so­wa­nia usta­wy Prawo zamó­wień publicz­nych i o kie­ro­wa­nie zamó­wień do firm lokal­nych. Istotnym aspek­tem pozo­sta­je utrzy­ma­nie trans­por­tu surowców/ komponentów/produktów final­nych w celu eli­mi­no­wa­nia ryzy­ka zerwa­nia łań­cu­chów logi­stycz­nych. Apelujemy tak­że, aby spół­ki skar­bu pań­stwa nie zaprze­sta­ły współ­pra­cy z inny­mi fir­ma­mi i reali­za­cji zapla­no­wa­nych usług, wspie­ra­jąc tym samym bran­że szcze­gól­nie dotknię­te epi­de­mią, jak szko­le­nio­wa, gastro­no­micz­na, czy even­to­wa.

Kolejną waż­ną kwe­stią w obec­nej sytu­acji jest moż­li­wość wyłą­cze­nia  odpo­wie­dzial­no­ści Zarządów, któ­rych pod­mio­ty zaprze­sta­ją regu­lo­wa­nia zobo­wią­zań (w okre­sie od mar­ca, w rezul­ta­cie zakoń­czo­ne­go ukła­dem, upa­dło­ścią, likwi­da­cją) z kodek­su spół­ek han­dlo­wych i pra­wa upa­dło­ścio­we­go. Należy rów­nież wydłu­żyć okre­sy na zgło­sze­nie upa­dło­ści do 90 dni.

Szanowni Państwo,

Nasze orga­ni­za­cje powo­ła­ły Sztab Kryzysowy Pomorskich Przedsiębiorców, w ramach któ­re­go odby­wa­ją się codzien­nie vide­okon­fe­ren­cje, wypra­co­wy­wa­nie wspól­nych sta­no­wisk i ape­li, dzia­ła­nia na rzecz śro­do­wi­ska. Pozostajemy w bie­żą­cym kon­tak­cie ze zrze­szo­ny­mi w naszych orga­ni­za­cjach przed­się­bior­ca­mi i zna­my dobrze realia funk­cjo­no­wa­nia mikro, małych, śred­nich i dużych przed­się­biorstw w tej wyjąt­ko­wej sytu­acji. Dlatego pona­wia­my apel do władz zarów­no szcze­bla cen­tral­ne­go jak i samo­rzą­do­we­go, o pod­ję­cie dzia­łań w zakre­sie swo­ich kom­pe­ten­cji, któ­re real­nie usta­bi­li­zu­ją sytu­ację oraz zapew­nią ochro­nę i zła­go­dze­nie nega­tyw­nych skut­ków w dłuż­szym okre­sie. Niezmiennie uwa­ża­my, że trze­ba ogra­ni­czyć wszel­kie ryzy­ka, obcią­że­nia i obo­wiąz­ki pra­co­daw­ców, aby mogli oni skon­cen­tro­wać się na prze­ciw­dzia­ła­niu zagro­że­niom i sku­tecz­nie chro­nić swo­je fir­my oraz pra­cow­ni­ków. Jednocześnie nale­ży powstrzy­mać wszel­kie pla­no­wa­ne na ten rok zmia­ny legi­sla­cyj­ne, któ­re mogły­by nega­tyw­nie wpły­nąć na funk­cjo­no­wa­nie przed­się­biorstw i ich sytu­ację finan­so­wą. Ten kry­zys doty­czy nas wszyst­kich, dla­te­go pozo­sta­je­my soli­dar­ni jako śro­do­wi­sko i jako oby­wa­te­le, wystę­pu­jąc wspól­nie zwłasz­cza w obro­nie tych w naj­gor­szej sytu­acji i jed­no­cze­śnie doma­ga­jąc się ochro­ny innych nara­żo­nych. Apelujemy do Państwa o połą­cze­nie dzia­łań i pil­ne inter­wen­cje we wska­za­nych obsza­rach.Z wyra­za­mi sza­cun­ku,

Organizacje pra­co­daw­ców z woje­wódz­twa pomor­skie­go:

- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- Loża Gdańska Business Centre Club,

- Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,

- Pracodawcy Pomorza,

- Gdański Klub Biznesu,

- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

- Kaszubski Związek Pracodawców,

- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,

- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,

- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,

- Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego.