Wsparcie dla pracodawców FGŚP

Wsparcie dla pracodawców FGŚP

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cją na temat  świad­czeń dla Pracodawców na rzecz ochro­ny miejsc pra­cy ze środ­ków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w posta­ci dofi­nan­so­wa­nia wyna­gro­dze­nia pra­cow­ni­ków w następ­stwie wystą­pie­nia COVID-19.

 

POBIERZ