Wrześniowe spotkanie Klubu Link w nowej odsłonie już 13 września!

Wrześniowe spotkanie Klubu Link w nowej odsłonie już 13 września!

Po 7 latach nowa odsło­na Klubu Link!

Pomimo koń­ca waka­cji ener­gia nas nie opusz­cza i wra­ca­my z nową odsło­ną Klubu Link. Nowa loka­li­za­cja oraz nowy pro­jek­to­wy cha­rak­ter. Zapewniamy tema­ty na każ­dy mie­siąc przez cały rok. Dalej utrzy­ma­my datę dnia 13-ste­go, lecz w week­en­dy odpo­czy­wa­my. Dlatego każ­dy 13-ty, któ­ry wypad­nie w week­end prze­no­si­my na pierw­szy dzień robo­czy. 

Zapraszamy!

Najbliższy, wrze­śnio­wy Klub Link odbę­dzie się 13.09 o 19:00 w Willi Uphagena w sali kon­fe­ren­cyj­nej, przy ul. Uphagena 23.

 Rozmawiać będzie­my o inno­wa­cjach i zapre­zen­tu­je­my model two­rze­nia przez Nas i fir­my zrze­szo­ne w RIGP, „Grupy Interesu”.

Zostaną poru­szo­ne tema­ty nie­in­wa­zyj­nych metod badań geo­fi­zycz­nych, robo­ty­za­cji i auto­ma­ty­za­cji w zakre­sie robót badaw­czych i wie­le innych.

Zaprezentujemy rów­nież ini­cja­ty­wę powo­ła­nia „ Klastra bez­piecz­nych tech­no­lo­gii wspie­ra­ją­cych inwe­sty­cje lądo­we i wod­ne oraz ochro­ny śro­do­wi­ska”.

Następnie zapro­si­my na networ­king w restau­ra­cji, gdzie będzie oka­zja do wymia­ny kon­tak­tów.