Weź udział w <span class=LIVE: Pomorze wdraża wodór" />

Weź udział w LIVE: Pomorze wdraża wodór

Zapraszamy na trans­mi­sję LIVE orga­ni­zo­wa­ną w ramach Inteligentnych Specjalizacji (ISP3 — Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie).

- DOŁĄCZ DO WYDARZENIA -
 
Razem z naszy­mi eks­per­ta­mi poroz­ma­wia­my o:
- Przyszłości paliw i ener­ge­ty­ki nie tyl­ko na Pomorzu, ale rów­nież na Świecie 
- Transporcie bez­e­mi­syj­nym
- Odejściu od tra­dy­cyj­nych paliw na dro­gach, torach i na morzu.
- Działania Hydrogen Europe jako przy­kład uda­nej koope­ra­cji w Unii Europejskiej

Zaproszeni goście:
➡️ Marek Foltynowicz — Ekspert Klastra Wodorowego (Cluster of Hydrogen and Clean Coal Energy Technologies)
➡️ Sławomir Halbryt — Prezydent Rady w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza, Prezes Sescom S.A.
➡️ Grzegorz Pawelec — Manager ds. badań, inno­wa­cji i finan­so­wa­nia Hydrogen Europe
➡️ Tomasz Pelc — Prezes Zarządu NEXUS Consultant Sp. z o.o.

Agenda wyda­rze­nia:
▪️Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych
▪️Konferencja wodo­ro­wa PCHET 2020
▪️Pomorska Dolina Wodorowa
▪️Projekt Hy-way to Hel

Moderator: Piotr Maksyś — Koordynator Klastra Wodorowego