Webinar w ramach ISP4: Internacjonalizacja prac przedsiębiorstw | 2 lipca 2020 r.

Szanowni Państwo!

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 4: Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia, ma przy­jem­ność zapro­sić na spo­tka­nie pt. “Internacjonalizacja prac przed­się­biorstw”. Wydarzenie w for­mu­le onli­ne odbę­dzie się 2 lip­ca o 13:00.
 

Podczas spo­tka­nia, eks­per­ci poru­szą nastę­pu­ją­ce kwe­stie zwią­za­ne z :

  • eks­pan­sją na ryn­ki zagra­nicz­ne;
  • pro­ce­du­rą paten­to­wą;
  • pozy­ski­wa­niem środ­ków (dofi­nan­so­wań) na roz­wój fir­my;
  • pro­wa­dze­niem prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych oraz nowych inwe­sty­cji w sprzęt oraz infra­struk­tu­rę pro­duk­cyj­ną;
  • poszu­ki­wa­niem part­ne­rów zagra­nicz­nych;
  • wir­tu­al­ny­mi roz­mo­wa­mi B2B.


W spo­tka­niu wezmą udział:

  • Marek Kruszewski — Broker Eksportowy;
  • Dr inż. Szymon Talbierz — dok­tor nauk tech­nicz­nych;
  • Stanisław Szultka - CEOTYTAX International LLC
  • Paweł Gruszkowski — dorad­ca pomor­skie­go ośrod­ka sie­ci Enterprise Europe Network.

UWAGA! Obowiązują zapi­sy!
REJESTRACJA


Zapraszamy ser­decz­nie!