Webinar pt. „Medycyna i technologia informacyjna — odmienne dziedziny, symbiotyczny rozwój”

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider ISP4  – Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia, ma przy­jem­ność zapro­sić na spo­tka­nie pt. „Medycyna i tech­no­lo­gia infor­ma­cyj­na — odmien­ne dzie­dzi­ny, sym­bio­tycz­ny roz­wój”. Wydarzenie odbę­dzie się w czwar­tek 16 kwiet­nia o godzi­nie 11:00 za pomo­cą plat­for­my WebEx.

Spotkanie popro­wa­dzi dr inż. Dawid Nidzworski — przed­się­bior­ca, nauko­wiec i Manager Innowacyjności (GFKM), Osobowość Roku 2019 Dziennika Bałtyckiego w kate­go­rii NAUKA, czło­nek Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Współwłaściciel kil­ku spół­ek z bran­ży: con­sul­tin­go­wej, kosme­tycz­nej, dia­gno­stycz­nej, nano­tech­no­lo­gii czy bio­tech­no­lo­gii.

Podczas spo­tka­nia poru­szy­my aspek­ty pra­cy nad nowo­cze­sny­mi, inter­dy­scy­pli­nar­ny­mi pro­jek­ta­mi:  

- Metody wyko­rzy­sta­nia sztucz­nej inte­li­gen­cji.

- Digitalizacja dia­gno­sty­ki – czy dia­gno­za może trwać kil­ka minut?

- Telemedycyna – wygo­da i bez­pie­czeń­stwo w trud­nych cza­sach.

Chętnych do udzia­łu zapra­sza­my do kon­tak­tu na adres m.puchalski@rigp.pl.
Udzielimy Państwu wszyst­kich infor­ma­cji zarów­no na temat wyda­rze­nia, jak i jego tech­ni­ka­liów.

Link do spo­tka­nia — TU.

Meeting num­ber: 149 064 439
Password: ZvrFhMTT322