Webinar <span class=ISP4: Sztuczna inteligencja w pracach laboratoryjnych" />

Webinar ISP4: Sztuczna inteligencja w pracach laboratoryjnych

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 4: Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia, zapra­sza na webi­nar pt. “Systemy do wpro­wa­dza­nia, prze­twa­rza­nia oraz pre­zen­ta­cji infor­ma­cji dla przed­się­biorstw. Sztuczna inte­li­gen­cja w pra­cach labo­ra­to­ryj­nych”.

Już 16 lip­ca o godzi­nie 13:00 zapro­sze­ni goście poru­szą nastę­pu­ją­ce kwe­stie:

1. Dlaczego war­to infor­ma­ty­zo­wać prze­pływ i wymia­nę infor­ma­cji?
2. Fakty i mity nt. Informatyzacji przed­się­biorstw.
3. Elementy skła­do­we pro­ce­su infor­ma­ty­za­cji przed­się­biorstw.
4. Sztuczna inte­li­gen­cja jako ele­ment wspie­ra­nia codzien­nych czyn­no­ści w labo­ra­to­riach badaw­czych oraz przed­się­bior­stwach pro­duk­cyj­nych


Prelegent:
Amadeusz Kordasiński, absol­went stu­diów na Politechnice Gdańskiej na kie­run­ku Zarządzanie Inżynierskie. Założyciel przed­się­bior­stwa wytwa­rza­ją­ce­go opro­gra­mo­wa­nie dla klien­tów biz­ne­so­wych Hand2band Group sp. z o.o., pre­zes zarzą­du i głów­ny udzia­ło­wiec w fir­mie Do Sport Now sp. z o.o. — plat­for­ma inter­ne­to­wa e-com­mer­ce dla usług i zajęć spor­to­wych. Założyciel i czło­nek zarzą­du w fir­mie Lab Control sp. Z o.o. — pro­du­cent i dostaw­ca opro­gra­mo­wa­nia ubez­pie­cza­ją­ce­go kry­tycz­ne pro­ce­sy w labo­ra­to­riach badaw­czym, dzia­łach R&D i przed­się­bior­stwach pro­duk­cyj­nych. Wśród odbior­ców usłu­gi i pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych przez powią­za­ne pod­mio­ty są: Grupa Kapitałowa Inter Cars SA, Milarex sp. Z o.o., Maspex Wadowice sp. Z o.o., Grupa Azoty SA, czy Olivia Business Centre.

Moderator: Mateusz Puchalski

UWAGA! Na wyda­rze­nie obo­wią­zu­ją zapi­sy!

- REJESTRACJA -

Zapraszamy ser­decz­nie!