Webinar <span class=ISP4: Branża kosmetyczna dla mężczyzn — niełatwy biznes w trudnych czasach" />

Webinar ISP4: Branża kosmetyczna dla mężczyzn — niełatwy biznes w trudnych czasach

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 4: Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia, zapra­sza na webi­nar pt. “Branża kosme­tycz­na dla męż­czyzn — nie­ła­twy biz­nes w trud­nych cza­sach”.

Wydarzenie w for­mu­le onli­ne odbę­dzie 24 wrze­śnia 2020 r. o 13:00 na plat­for­mie zoom.

Podczas spo­tka­nia omó­wi­my zagad­nie­nia zwią­za­ne z:
- rolą kosme­ty­ków w życiu współ­cze­sne­go męż­czy­zny;
- trud­no­ścia­mi w inno­wa­cjach bran­ży kosme­tycz­nej;
- wpły­wem pan­de­mii na rynek bran­ży kosme­tycz­nej;
- wal­ką o roz­po­zna­wal­ność mar­ki, na tle gigan­tów bran­ży.


W gro­nie eks­perc­kim:

Marta Bartkowiak —  CEO & Founder w Pan Drwal sp. z o.o. Designerka, absol­went­ka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

 

UWAGA! Na wyda­rze­nie obo­wią­zu­ją zapi­sy!

- REJESTRACJA -

Zapraszamy ser­decz­nie!