Webinar <span class=ISP3: Wyspy energetyczne – technologie dające nadzieję na niezależność energetyczną" />

Webinar ISP3: Wyspy energetyczne – technologie dające nadzieję na niezależność energetyczną

 

Regionalna Izba Gospodarcza oraz GI City Therm Sp. z o.o. zapra­sza­ją na webi­nar w ramach Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 3: Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie.

Już 9 lip­ca o godz. 13:00 sły­szy­my się na plat­for­mie Zoom Artur Sarosiek, pre­zes GI City Therm, opo­wie o pro­jek­cie inwe­sty­cyj­nym w Skórczu – małej gmi­nie w woj. pomor­skim, któ­ra sta­ła się nie­za­leż­na ener­ge­tycz­nie dzię­ki zasto­so­wa­niu tech­no­lo­gii koge­ne­ra­cji oraz roz­bu­do­wie sta­cji LNG i wła­snej sie­ci cie­płow­ni­czej. Projekt: „Redukcja niskiej emi­sji w Skórczu poprzez prze­bu­do­wę ist­nie­ją­cej insta­la­cji na wyso­ko­spraw­ną koge­ne­ra­cję i budo­wę sie­ci cie­płow­ni­czej — I ele­ment wyspy ener­ge­tycz­nej”, współ­fi­nan­so­wa­ny przez Fundusze Europejskie, reali­zo­wa­ny jest wspól­nie przez spół­ki GI City Therm, Iglotex oraz gmi­nę Skórcz.

Agenda spo­tka­nia:

13:00–13:05 Przywitanie słu­cha­czy
13:05–13:35 Prezentacja Artura Sarosieka, pre­ze­sa GI City Therm Sp. z o.o.
13:35–14:10 Sesja pytań do pre­le­gen­ta

 

UWAGA! Obowiązują zapi­sy!
REJESTRACJA


Zapraszamy ser­decz­nie!