Webinar <span class=ISP 4: Wdrożenie wyników projektów biotechnologicznych i medycznych" />

Webinar ISP 4: Wdrożenie wyników projektów biotechnologicznych i medycznych

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider ISP 4: Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia, ma przy­jem­ność zapro­sić na spo­tka­nie pt. “Wdro­że­nie wyni­ków pro­jek­tów bio­tech­no­lo­gicz­nych i medycz­nych”.

Wydarzenie w for­mu­le onli­ne odbę­dzie 10 wrze­śnia 2020 r. o 13:00 na plat­for­mie zoom.

Podczas spo­tka­nia omó­wi­my zagad­nie­nia zwią­za­ne z:
- nor­ma­mi ISO;
- prze­pro­wa­dza­niem badań pro­duk­tów prac B+R z udzia­łem pacjen­tów;
- róż­ni­ca­mi we wdra­ża­niu pro­duk­tów lecz­ni­czych i wyro­bów medycz­nych.

W gro­nie eks­perc­kim:

Dr Sabina Żołędowska — absol­went­ka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. Dyrektor ds. Rozwoju w Instytucie Biotechnologii i Medycyny Molekularnej. Senior Quality and Certification Specialist w SensDX oraz Chief Quality Officer w GeneMe.


- REJESTRACJA -