Webinar <span class=ISP 3: Praktyczny model funkcjonowania wysp energetycznych — aspekty organizacyjne, technologiczne i taryfowe" />

Webinar ISP 3: Praktyczny model funkcjonowania wysp energetycznych — aspekty organizacyjne, technologiczne i taryfowe

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Lider ISP 3: “Technologie eko­efek­tyw­ne w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie”, ma przy­jem­ność zapro­sić na webi­nar: Praktyczny model funk­cjo­no­wa­nia wysp ener­ge­tycz­nych — aspek­ty orga­ni­za­cyj­ne, tech­no­lo­gicz­ne i tary­fo­we.

Wydarzenie odbę­dzie się 17 wrze­śnia o godzi­nie 13:00 na plat­for­mie Zoom. Link do spo­tka­nia zosta­nie Państwu prze­sła­ny na wska­za­ny w for­mu­la­rzu adres e-mail.

- REJESTRACJA -

Tematyka oma­wia­na pod­czas webi­na­ru będzie doty­czy­ła trzech obsza­rów zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem wysp ener­ge­tycz­nych. Pierwszy obszar będzie poświę­co­ny mode­lom funk­cjo­no­wa­nia wysp ener­ge­tycz­nych, wyni­ka­ją­cych z obo­wią­zu­ją­ce­go usta­wo­daw­stwa, tj. usta­wy o odna­wial­nych źró­dłach ener­gii oraz usta­wy pra­wo ener­ge­tycz­ne. Omówione zosta­ną zagad­nie­nia zwią­za­ne z rodza­ja­mi pod­mio­tów będą­cych stro­na­mi umów usta­na­wia­ją­cych współ­pra­cę w ramach wyspy ener­ge­tycz­nej, ukon­sty­tu­owa­niem pod­mio­tów — ope­ra­to­ra wyspy ener­ge­tycz­nej, jego zada­nia, jak rów­nież wyma­ga­ne pozwo­le­nia i kon­ce­sje.


Drugi z oma­wia­nych obsza­rów będzie poświę­co­ny roz­wią­za­niom IT wspo­ma­ga­ją­cym funk­cjo­no­wa­nie kla­strów ener­gii pod kątem kon­tro­li nad wytwa­rza­niem i dys­try­bu­cją ener­gii elek­trycz­nej oraz współ­pra­cy róż­nych źró­deł ener­gii w ramach sys­te­mu. Trzeci obszar, klu­czo­wy z punk­tu widze­nia eko­no­mi­ki wyspy ener­ge­tycz­nej, będzie poświę­co­ny roz­li­cze­niom finan­so­wym i tary­fom sto­so­wa­nym w sys­te­mach wyspo­wych. 


W gro­nie eks­per­tów : 

  • Dr inż. Mirosław Włas — Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; pre­zen­ta­cja “Aspekty orga­ni­za­cyj­ne funk­cjo­no­wa­nia wysp ener­ge­tycz­nych”.
  • Jakub Goryszewski, Vis Serwis; pre­zen­ta­cja “Rozwiązania IT w kon­tro­li nad wytwa­rza­niem i dys­try­bu­cją ener­gii elek­trycz­nej w sys­te­mie wyspo­wym”.
  • Przedstawiciele fir­my Fortum, z pre­zen­ta­cją “Sprzedaż i odkup ener­gii elek­trycz­nej w sys­te­mach wyspo­wych”:
    • Bartosz Wrona — eks­pert ener­ge­tycz­ny
    • Piotr Tatarek — dyrek­tor Makroregionu Północ.