Warsztaty w ramach ISP3 oraz ISP4 — 6 marca 2020 r.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapra­sza­my na warsz­ta­ty 6 mar­ca br. poświę­co­ne dostęp­nym moż­li­wo­ściom finan­so­wa­nia oraz roz­li­cza­nia pro­jek­tów i inno­wa­cyj­nych prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych, orga­ni­zo­wa­ne w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza przez Lidera ISP3 — Lider Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w zakre­sie Technologii eko­efek­tyw­nych w pro­duk­cji, prze­sy­le, dys­try­bu­cji i zuży­ciu ener­gii i paliw oraz w budow­nic­twie oraz Lidera ISP4 – Technologie medycz­ne w zakre­sie cho­rób cywi­li­za­cyj­nych i okre­su sta­rze­nia.

Warsztaty odbę­dą się w pią­tek 6 mar­ca br. w godzi­nach 11.00 – 14.00 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy uli­cy Trzy Lipy 3, 80–172 Gdańsk, w Sali 002 (Budynek B).

W trak­cie spo­tka­nia poroz­ma­wia­my o moż­li­wo­ściach finan­so­wa­nia, pro­ble­mach z roz­li­cza­niem środ­ków oraz spo­so­bów ich uni­ka­nia, naj­częst­szych błę­dach popeł­nia­nych przez pod­mio­ty na eta­pie skła­da­nia wnio­sków oraz o odpo­wied­nich spo­so­bach odpo­wia­da­nia na pyta­nia eks­per­tów oce­nia­ją­cych wnio­ski.

Wydarzenie ma cha­rak­ter otwar­ty, ser­decz­nie zapra­sza­my zarów­no Sygnatariuszy Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, jak i pod­mio­ty nie­zrze­szo­ne.

Spotkanie popro­wa­dzi dr inż. Dawid Nidzworski, przed­się­bior­ca i nauko­wiec, Manager Innowacyjności (GFKM), absol­went Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.


Zapraszamy ser­decz­nie!