W Izbie na temat zwiększania sprzedaży i zysku. Podsumowujemy seminarium

W Izbie na temat zwiększania sprzedaży i zysku. Podsumowujemy seminarium

10 Maja 2019 roku gości­li­śmy Piotra Skrzypczaka, któ­ry pro­wa­dził w Izbie semi­na­rium „Jak zwięk­szyć sprze­daż i się­gać po zysk, któ­re­go nie widać?”.

W pierw­szej czę­ści  szko­le­nia Piotr Skrzypczak opi­sał meto­dy zwięk­sze­nia zysków w przed­się­bior­stwie  Wyjaśnił zgro­ma­dzo­nym na sali na czym pole­ga­ją dane okre­śle­nia, takie jak „Spirala Śmierci” i „Wieloryb zyskow­no­ści”. Prowadzący przed­sta­wił na wła­snych doświad­cze­niach roz­wią­za­nia kon­kret­nych pro­ble­mów.

W dru­giej czę­ści pre­zen­ta­cji  pre­le­gent sku­pił się na opi­sa­niu dzia­łu mar­ke­tin­gu firm, któ­ry jest bar­dzo czę­sto zanie­dby­wa­ny, a któ­ry budu­je pozy­tyw­ne rela­cje i zaufa­nie wśród klien­tów..

Niewątpliwie każ­dy han­dlo­wiec musi znać przed­sta­wia­ne przez nie­go pro­duk­ty. Prowadzący rów­nież zwra­cał na pod­sta­wo­we dzia­ła­nia, któ­re budu­ją dobry wize­ru­nek fir­my.

Pan Piotr zdo­był zaufa­nie naszych gości, któ­rzy pod­py­ty­wa­li się o spo­sób  roz­wią­za­nia pro­ble­mów orga­ni­za­cyj­nych w swo­ich fir­mach.