Projekt <span class=VIRUS FREE — nowa inicjatywa Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza" />

Projekt VIRUS FREE — nowa inicjatywa Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

Koronawirus spo­wo­do­wał, że obec­nie przed­się­bior­cy muszą mie­rzyć się z pro­ble­ma­mi nowej rze­czy­wi­sto­ści. Dlatego Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z prze­ko­na­niem zaan­ga­żo­wa­ła się w nowy pro­jekt, któ­ry został zawią­za­ny dzię­ki ści­słej współ­pra­cy przed­sta­wi­cie­li branż HORECA, BHP, budow­nic­twa i insta­la­cji, mar­ke­tin­gu i PR oraz medycz­nej i che­micz­nej.

Na pod­sta­wie zebra­nych doświad­czeń oraz zgod­nie z wytycz­ny­mi orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych (WHO, CDCP), stan­dar­dów GHPGMP, jak rów­nież z uwzględ­nie­niem wska­zań rzą­du i władz lokal­nych, zin­te­gro­wa­no sześć obsza­rów dzia­łań. Gwarantują one zapew­nie­nie odpo­wied­nie­go stan­dar­du dla biz­ne­su w nowej rze­czy­wi­sto­ści poprzez zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa pra­cow­ni­kom i klien­tom oraz zbu­do­wa­nie wize­run­ku obiek­tu bez­piecz­ne­go pod kątem zagro­żeń mikro­bio­lo­gicz­nych.

W ramach pro­jek­tu pla­no­wa­ny jest cykl 4 bez­płat­nych spo­tkań w każ­dy czwar­tek o godzi­nie 14:00. Zapisy przez Evenea.

  • Analiza ryzy­ka Covid-19 w hote­lach i restau­ra­cjach (21.05)
  • Jak redu­ko­wać ryzy­ko COVID 19 w hote­lach i restau­ra­cjach: pro­ce­du­ry i stan­dar­dy (28.05)
  • Jak redu­ko­wać ryzy­ko COVID 19 w hote­lach i restau­ra­cjach- dobór sprzę­tu (04.06)
  • Promocja i cer­ty­fi­ka­cja miejsc wol­nych od COVID 19 (11.06)

Więcej infor­ma­cji dot. Projektu VIRUS FREETU oraz na FB.