<span class=VIDEOKONFERENCJA ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO" />

VIDEOKONFERENCJA ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

16 mar­ca br. odby­ła się vide­okon­fe­ren­cja z udzia­łem przed­sta­wi­ciel 10 orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców z woje­wódz­twa pomor­skie­go:

- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- Pracodawcy Pomorza,

- Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,

- Gdański Klub Biznesu,

- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

- Kaszubski Związek Pracodawców,

- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,

- Starogardzki Klub Biznesu,

- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,

- Loża Gdańska BCC.

Tematem dys­ku­sji była aktu­al­na sytu­acja zwią­za­na z roz­prze­strze­nia­niem się koro­na­wi­ru­sa oraz jej impli­ka­cje dla: sytu­acji gospo­dar­czej w ska­li ogól­no­kra­jo­wej i regio­nal­nej oraz dzia­łal­no­ści dużych, śred­nich i małych przed­się­biorstw.

Podczas vide­okon­fe­ren­cji pod­ję­to decy­zję o wysto­so­wa­niu wspól­ne­go sta­no­wi­ska, któ­re zosta­nie prze­ka­za­ne 17 mar­ca br. Wojewodzie Pomorskiemu, Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Prezydentom
i Burmistrzom z woje­wódz­twa pomor­skie­go oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Uczestnicy vide­okon­fe­ren­cji posta­no­wi­li rów­nież kon­ty­nu­ować dal­sze wspól­ne dzia­ła­nia, w tym bie­żą­ce kon­sul­ta­cje w for­mie codzien­nej vide­okon­fe­ren­cji, tak­że z udzia­łem innych part­ne­rów, w tym przede wszyst­kim przed­sta­wi­cie­li władz samo­rzą­do­wych i tere­no­we­go orga­nu admi­ni­stra­cji rzą­do­wej.

O dal­szych dzia­ła­niach będzie­my na bie­żą­co infor­mo­wać.