Uruchomienie Klastra “Grupa Bezpieczny Bałtyk”

Uruchomienie Klastra “Grupa Bezpieczny Bałtyk”

Serdecznie zapra­sza­my Państwa do udzia­łu w wyda­rze­niu Uroczyste pod­pi­sa­nie i uru­cho­mie­nie Klastra “Grupa Bezpieczny Bałtyk”.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wraz z przed­sta­wi­cie­la­mi ogól­no­pol­skich firm powo­łu­je Klaster pod nazwą “Grupa Bezpieczny Bałtyk”. Głównym celem kla­stra będzie dzia­łal­ność na rzecz eko­lo­gii Morza Bałtyckiego poprzez roz­wój inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań. Jego uro­czy­ste uru­cho­mie­nie nastą­pi 7 lute­go 2020 roku w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni. Klaster jest oddol­ną ini­cja­ty­wą śro­do­wi­ska biz­ne­so­we­go, a Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza peł­ni w nim rolę koor­dy­na­to­ra.

W ramach semi­na­rium zosta­ną poru­szo­ne m.in. pro­ble­my eko­lo­gicz­ne Morza Bałtyckiego. Obecnie Bałtyk jest jed­nym z naj­bar­dziej obcią­żo­nych trans­por­to­wo akwe­nów mor­skich na świe­cie. Rozwój prze­my­słu wydo­byw­cze­go, rybo­łów­stwa, żeglu­gi, tury­sty­ki zwią­za­nych z wyko­rzy­sta­niem prze­strze­ni mor­skiej powo­du­je wzrost zagro­żeń dla eko­sys­te­mu morza. Ponad 300 wra­ków okrę­tów, w tym ok. 100 w Zatoce Gdańskiej ziden­ty­fi­ko­wa­no na dnie Bałtyku. Szacuje się, że uwol­nie­nie zale­d­wie jed­nej szó­stej środ­ków che­micz­nych ze zbior­ni­ków zale­ga­ją­cych na dnie morza mogło­by cał­ko­wi­cie znisz­czyć eko­sys­tem na ok. 100 lat. W dal­szym cią­gu w Bałtyku może zale­gać od 50 do nawet 100 tys. ton bro­ni che­micz­nej i amu­ni­cji.

Zaproszeni eks­per­ci sku­pią się rów­nież na kon­cep­cji dłu­go­fa­lo­we­go roz­wo­ju Województwa Pomorskiego poprzez roz­wój Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Ze szcze­gól­ną uwa­gą omó­wio­ne zosta­ną dal­sze aktyw­no­ści Klastra “Grupa Bezpieczny Bałtyk”. Zwieńczeniem semi­na­rium będzie networ­king bran­żo­wy, któ­ry ma wnieść nowe pomy­sły oraz wzbo­ga­cić gro­no eks­per­tów Klastra, któ­ry na swo­je bar­ki weź­mie przy­szłość nasze­go Morza Bałtyckiego.

Poniżej pre­zen­tu­je­my Agendę wyda­rze­nia:

Uroczyste pod­pi­sa­nie poro­zu­mie­nia i uru­cho­mie­nie Klastra
“Grupa Bezpieczny Bałtyk”

Prowadzenie wyda­rze­nia: Przemysław Sola, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wstępny pro­gram:

1. Powitanie i sło­wo wstęp­ne — Sławomir Halbryt — Prezes Zarządu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza (RIGP)

2. Wystąpienie Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, Wiesława Byczkowskiego

3. Multimedialna pre­zen­ta­cja Klastra — “Grupa Bezpieczny Bałtyk”

4. Prezentacja kon­cep­cji dłu­go­fa­lo­we­go roz­wo­ju Województwa Pomorskiego poprzez roz­wój Inteligentnych Specjalizacji Pomorza — Adam Protasiuk, wice­pre­zes RIGP

5. Przedstawienie zało­ży­cie­li oraz idei dzia­ła­nia w ramach “Grupy Bezpieczny Bałtyk” Łukasz Porzuczek [Grupa GeoFusion, Baltex, UxoMarine, Multitool]

6. Uroczyste pod­pi­sa­nie Porozumienia zawią­za­nia Klastra “Grupa Bezpieczny Bałtyk”

7. “Bariery i trud­no­ści w finan­so­wa­niu inno­wa­cji w woj. pomor­skim” Joanna WardzinskaTISE S.A.

8. Prezentacja dal­szych aktyw­no­ści Klastra “Grupa Bezpieczny Bałtyk”:

  • Projekty badaw­cze — Łukasz Porzuczek [pre­zes zarzą­du GeoFusion sp. z o.o.]
  • Pomorska Grupa Wydobywcza - Mieczysław Twardowski [pre­zes zarzą­du Baltex sp. Z o.o. ]
  • Fundacji Bezpieczny Bałtyk — Bartosz Kowalski [udzia­ło­wiec spół­ki MultiTool]
  • Ekosystem Bałtyku, pro­po­zy­cje roz­wią­za­nia pro­ble­mu bro­ni che­micz­nej w morzu Bałtyckim — dr. Benedykt Hac [kie­row­nik sztan­da­ro­we­go pro­jek­tu bro­ni che­micz­nej]

9. Podsumowanie i zapro­sze­nie do współ­pra­cy — Adam Protasiuk — wice­pre­zes RIGP

10. Networking

 

ZAPISY