Targi <span class=POWEREXPO Almaty dniach 23–25.10.19r" />

Targi POWEREXPO Almaty dniach 23–25.10.19r

 

 

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia w ramach pro­jek­tu Pomorski Broker Eksportowy zapra­sza przed­się­bior­ców z bran­ży maszy­no­wej i elek­trycz­nej do udzia­łu w tar­gach POWEREXPO Almaty 2019, któ­re odbę­dą się w dniach 23 – 25 paź­dzier­nik 2019 r. w Ałmatach w Kazachstanie. Targi te to naj­więk­sze w regio­nie wyda­rze­nie pre­zen­tu­ją­ce wypo­sa­że­nie elek­trycz­ne oraz prze­mysł maszy­no­wy. POWEREXPO w Ałmatach w roku 2018 przy­cią­gnę­ło ponad 1.500 odwie­dza­ją­cych z ponad 30 kra­jów oraz ponad 115 wystaw­ców.

 

Co zysku­je fir­ma?

• wstęp na Targi

• prze­lot

• zakwa­te­ro­wa­nie

• infor­ma­cje o fir­mie w fol­de­rze tar­go­wym

• kosz­ty opłat tar­go­wych

• eks­po­zy­cję fir­my na wspól­nym sto­isku regio­nu pomor­skie­go

• sza­co­wa­ny koszt udzia­łu 2 przed­sta­wi­cie­li jed­ne­go przed­się­bior­cy w tar­gach wyno­si 28.000 net­to z cze­go dofi­nan­so­wa­nie 85% kosz­tu w przy­pad­ku sko­rzy­sta­nia z pomo­cy de mini­mis 50% kosz­tu w przy­pad­ku sko­rzy­sta­nia z pomo­cy publicz­nej na tar­gi

 

Szacowany wkład wła­sny przed­się­bior­cy przy mak­sy­mal­nym dofi­nan­so­wa­niu 85% kosz­tów wyno­si 4 200 zł net­to

 

• Dokumenty kon­kur­so­we oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy znaj­du­ją się na stro­nie www.brokereksportowy.pl

• Zgłoszenia do dnia 19.07.2019 r.

• Szczegółowe infor­ma­cje:

Agnieszka Fedorowicz, e-mail: a.fedorowicz@ppnt.gdynia.pl, tel. +48 58 880 82 42,

Jakub Różewski, ema­il: j.rozewski@ppnt.gdynia.pl, tel. +48 58 880 82 19

 

Formularz kon­tak­to­wy i doku­men­ty są dostęp­ne na stro­nie Brokera Eksportowego.