Tarcza Finansowa, którą stworzył Polski Fundusz Rozwoju, wchodzi w fazę operacyjną

Tarcza Finansowa, którą stworzył Polski Fundusz Rozwoju, wchodzi w fazę operacyjną

Pandemia koro­na­wi­ru­sa spo­wo­do­wa­ła, że świa­to­wa gospo­dar­ka wpa­dła w ogrom­ne zawi­ro­wa­nia. Z dnia na dzień fir­my zde­rzy­ły się ze zna­czą­cym spad­kiem przy­cho­dów, część  z nich musia­ła cał­ko­wi­cie zawie­sić swo­ją dzia­łal­ność. Doprowadziło to do powsta­wa­nia zato­rów płat­ni­czych, utra­ty płyn­no­ści, bra­ku moż­li­wo­ści regu­lo­wa­nia zobo­wią­zań, w tym wyna­gro­dzeń pra­cow­ni­ków, a co za tym idzie zagro­że­nie maso­wym wzro­stem licz­by upa­dło­ści i bez­ro­bo­cia. 

 

Celem pro­gra­mu jest ochro­na ryn­ku pra­cy i zapew­nie­nie fir­mom płyn­no­ści finan­so­wej w okre­sie poważ­nych zakłó­ceń w gospo­dar­ce. Program skie­ro­wa­ny jest do oko­ło 670 tys. pol­skich przed­się­bior­ców i ma przy­czy­nić się do powro­tu pol­skich firm na ścież­kę roz­wo­ju. Realizację pro­gra­mu rząd powie­rzył Polskiemu Funduszowi Rozwoju. Wartość pomo­cy finan­so­wej, któ­ra ma tra­fić bez­po­śred­nio do firm, ma wynieść ponad 100 mld zł.

 

Program skła­da się z 3 pod­sta­wo­wych kom­po­nen­tów o łącz­nej war­to­ści 100 mld zł (4,5 proc. PKB): Do mikro­firm tra­fi 25 mld zł, do małych i śred­nich firm 50 mld zł, a do dużych przed­się­biorstw 25 mld zł. Podmioty, któ­re sko­rzy­sta­ją z pro­gra­mu otrzy­ma­ją łącz­nie środ­ki bez­zwrot­ne o war­to­ści 60 mld zł. 

 

Uruchamiamy kolej­ny kom­po­nent naszej tar­czy. To swo­isty pro­gram anty­wi­ru­so­wy, któ­ry insta­lu­je­my do naszej pol­skiej gospo­dar­ki w celu ochro­ny miejsc pra­cy i bez­pie­czeń­stwa finan­so­we­go milio­nów pol­skich rodzin — infor­mu­je KPRM.

 

100 mld zło­tych rząd prze­zna­czy na bez­po­śred­nie zasi­le­nie codzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia pol­skich firm, któ­rych obro­ty w ostat­nim cza­sie spa­dły o co naj­mniej o 25 proc. 3/4 z tych 100 mld zł nie­opro­cen­to­wa­nych sub­wen­cji, tra­fi do firm zatrud­nia­ją­cych od jed­ne­go do 250 pra­cow­ni­ków. Natomiast pozo­sta­łe 25 mld zł do dużych kra­jo­wych firm pła­cą­cych podat­ki w Polsce.

 

Dla mikro i małych firm gór­ny pułap sub­wen­cji wyno­si ponad 300 tys. zło­tych zastrzy­ku finan­so­we­go. Średnie fir­my – to ponad 4 mln zł, a duże – pro­por­cjo­nal­nie wię­cej.

Dla małych i śred­nich firm wszyst­ko będzie dzia­ło się on-line. W kana­łach ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej. Ze  wzglę­du na stan zagro­że­nia epi­de­mią i ze wzglę­du na szyb­kość dzia­ła­nia. 

Finansowanie dużych przed­się­biorstw będzie mia­ło cha­rak­ter indy­wi­du­al­ny i obej­mu­je zarów­no finan­so­wa­nie dłuż­ne, jak i zaan­ga­żo­wa­nie kapi­ta­ło­we. W przy­pad­ku tych firm więk­szy udział ma kom­po­nent inwe­sty­cyj­ny, a mniej­szy bez­zwrot­ny. Obsługa ich finan­so­wa­nia będzie reali­zo­wa­na bez­po­śred­nio w PFR, na któ­re­go stro­nie dostęp­ny będzie odpo­wied­ni for­mu­larz.

Warunkiem uzy­ska­nia wspar­cia jest pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści na dzień 31 grud­nia 2019 r., a tak­że nie­za­le­ga­nie z płat­no­ścia­mi podat­ków i skła­dek na ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne na dzień 29 lute­go 2020 r. lub na dzień udzie­le­nia finan­so­wa­nia. Koniecznym warun­kiem jest to, że wła­ści­ciel fir­my (bene­fi­cjent rze­czy­wi­sty) musi mieć rezy­den­cję podat­ko­wą w Polsce i roz­li­czał podat­ki za ostat­nie 2 lata obro­to­we na tery­to­rium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Warto zauwa­żyć, że przez ostat­nie 30 lat w Polsce powsta­ły set­ki tysię­cy firm. Wiele z nich może pochwa­lić się uni­kal­ną tech­no­lo­gią, któ­ra pozwo­li­ła zaist­nieć im na świa­to­wych ryn­kach. Obecnie w wyni­ku zamro­że­nia gospo­dar­ki zagro­żo­ny jest doro­bek całe­go poko­le­nia. Zamknięcie dzia­łal­no­ści ozna­cza rów­nież zwol­nie­nie pra­cow­ni­ków, zerwa­nie łań­cu­chów dostaw, wypo­wie­dze­nia umów koope­ran­tom, utra­tę zaufa­nia klien­tów. Przywrócenie sta­nu sprzed kry­zy­su bez wspar­cia może trwać lata­mi. 

Subwencje mają pomóc wró­cić do poprzed­niej kon­dy­cji fir­mom i gospo­dar­ce znacz­nie szyb­ciej. Proces uzy­ska­nia sub­wen­cji będzie łatwy i spraw­ny. Udzielać jej będą, za pomo­cą swo­ich kana­łów elek­tro­nicz­nych, ban­ki komer­cyj­ne przy mini­mal­nych wymo­gach for­mal­nych. Więcej infor­ma­cji dostęp­nych jest na stro­nie www.pfr.pl oraz w cen­trum doradz­twa dla przed­się­biorstw poprzez stro­nę inter­ne­to­wą lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 800 800 120.