Tarcza antykryzysowa — wsparcie z zus

Tarcza antykryzysowa — wsparcie z zus

Szanowni Państwo,

1 kwiet­nia br. wcho­dzą w życie regu­la­cje, któ­re skła­da­ją się na tzw. Tarczę Antykryzysową. Wśród tych roz­wią­zań jest rów­nież wspar­cie jakie mogą Państwo uzy­skać w ZUS.

Tarcza anty­kry­zy­so­wa – wspar­cie z ZUS

Ustawodawca przy­go­to­wał dla Państwa kil­ka roz­wią­zań:

 • zwol­nie­nie małych firm (do 9 osób zgło­szo­nych do ubez­pie­czeń spo­łecz­nych) ze skła­dek za marzec. Kwiecień i maj 2020 r (RDZ),
 • świad­cze­nie posto­jo­we dla osób, któ­re wyko­nu­ją umo­wy cywil­no­praw­ne (RSP-C),
 • świad­cze­nie posto­jo­we dla samo­za­trud­nio­nych (RSP-D),
 • ulga w opła­ca­niu skła­dek (bez opła­ty pro­lon­ga­cyj­nej) – odro­cze­nie ter­mi­nu płat­no­ści lub roz­ło­że­nie skła­dek na raty (RDU)

 

W załącz­ni­kach przy­go­to­wa­li­śmy dla Państwa kom­pen­dium wie­dzy i doku­men­tów na ten temat:

 • art­ku­ły mery­to­rycz­ne (zasa­dy) o wspar­ciu z ZUS (odpo­wied­nio RDZ, RSP-C, RSP-DRDU),
 • wła­ści­we wnio­ski (odpo­wied­nio RDZ, RSP-C, RSP-DRDU),
 • instruk­cje wypeł­nia­nia tych wnio­sków (odpo­wied­nio RDZ, RSP-C, RSP-DRDU).

 

W jaki spo­sób uzy­skać wspar­cie z ZUS

Aby otrzy­mać wspar­cie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, powin­ni Państwo zło­żyć odpo­wied­ni wnio­sek:

 • RDZ — wnio­sek o zwol­nie­nie z opła­ca­nia skła­dek,
 • RSP-C — wnio­sek o świad­cze­nie posto­jo­we dla umów cywil­no­praw­nych (wypeł­nia zle­ce­nio­daw­ca lub zama­wia­ją­cy),
 • RSP-D — wnio­sek o świad­cze­nie posto­jo­we dla pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność,
 • RDU — wnio­sek o ulgę w opła­ca­niu skła­dek (odro­cze­nie ter­mi­nu płat­no­ści lub roz­ło­że­nie na raty należ­no­ści z tytu­łu skła­dek) bez opła­ty pro­lon­ga­cyj­nej.

 

Wszystkie te wnio­ski są dostęp­ne onli­ne — na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stro­nie www.zus.pl.

 

Wnioski skła­da­ją Państwo:

 • dro­gą elek­tro­nicz­ną przez PUE ZUS,
 • za pośred­nic­twem pocz­ty,
 • oso­bi­ście w pla­ców­ce ZUS – do skrzyn­ki na doku­men­ty ozna­ko­wa­nej napi­sem “Tarcza anty­kry­zy­so­wa” (bez kon­tak­tu z pra­cow­ni­kiem ZUS).

 

Informacja tele­fo­nicz­na

 • 58 3078334, 58 3078212 – spra­wy dot. skła­dek oraz eme­ry­tur i rent,
 • 58 3078273 – spra­wy dot. ulg i umo­rzeń w opła­ca­niu skła­dek

 

Załączniki:

 1. Instrukcja wypeł­nie­nia wnio­sku RDU
 2. Instrukcja wypeł­nie­nia wnio­sku RDZ
 3. Instrukcja wypeł­nie­nia wnio­sku RSP-C
 4. Instrukcja wypeł­nie­nia wnio­sku RSP-D
 5. Artykuł mery­to­rycz­ny RDU
 6. Artykuł mery­to­rycz­ny RDZ
 7. Artykuł mery­to­rycz­ny RSP-C
 8. Artykuł mery­to­rycz­ny RSP-D
 9. Tarcza arty­kuł głów­ny
 10. Wniosek RDU
 11. Wniosek RDZ
 12. Wniosek RSP-C
 13. Wniosek RSP-D
 14. Załącznik do wnio­sku elek­tro­nicz­ne­go RDZ