Tarcza 5.0 – branżowa – informacje

Tarcza 5.0 – branżowa – informacje

Tarcza 5.0 – bran­żo­wa

usta­wa z dnia 17 wrze­śnia 2020 r. o zmia­nie usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19, innych cho­rób zakaź­nych oraz wywo­ła­nych nimi sytu­acji kry­zy­so­wych oraz nie­któ­rych innych ustaw

 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639)

 

 1. Świadczenie posto­jo­we przy­słu­gu­je dla osób pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność z prze­wa­ża­ją­cą dzia­łal­no­ścią według PKD:

79.11.A – dzia­łal­ność agen­tów tury­stycz­nych, któ­rzy speł­nia­ją warun­ki:

 • zamiesz­ka­nie w Polsce i oby­wa­tel­stwo RP albo pra­wo cza­so­we­go lub sta­łe­go poby­tu na tery­to­rium RP,
 • roz­po­czę­cie pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści przed 1 kwiet­nia 2020 r.
 • nastą­pił prze­stój w pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści z powo­du COVID-19,
 • brak inne­go tytu­łu do ubez­pie­czeń spo­łecz­nych lub pod­le­ga­nie z inne­go tytu­łu do ubez­pie­czeń spo­łecz­nych i jed­no­cze­śnie pod­le­ga­nie do ubez­pie­czeń spo­łecz­nych z tytu­łu pro­wa­dze­nia poza­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

lub

79.90.A – dzia­łal­ność pilo­tów wycie­czek i prze­wod­ni­ków tury­stycz­nych, któ­rzy speł­nia­ją warun­ki:.

 • zamiesz­ka­nie w Polsce i oby­wa­tel­stwo RP albo pra­wo cza­so­we­go lub sta­łe­go poby­tu na tery­to­rium RP,
 • nastą­pił prze­stój w pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści z powo­du COVID-19,
 • nastą­pi­ło zawie­sze­nie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści po 31 sierp­nia 2019 r.,
 • dzia­łal­ność ma cha­rak­ter sezo­no­wy i w 2019 r. pro­wa­dzo­na była mak­sy­mal­nie przez 9 mie­się­cy.

 

Wysokość świad­cze­nia – 2 080 zł (80% kwo­ty mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia w 2020 r.). Wypłata w 2020r. jest bez podat­ku

 

Formularze – tyl­ko w for­mie elek­tro­nicz­nej przez PUE:

RSP-DB – wnio­sek pierw­szo­ra­zo­wy (wnio­sek trak­to­wa­ny na rów­ni z RSP-D; jeże­li płat­nik otrzy­mał świad­cze­nie z wnio­sku RSP-D, to nie ma pra­wa z RSP-DB)

– RSP-DK – wnio­sek o wypła­tę kolej­ne­go świad­cze­nia (jeże­li sytu­acja mate­rial­na we wcze­śniej­szym wnio­sku się nie popra­wi­ła).

 

Świadczenie posto­jo­we moż­na otrzy­mać mak­sy­mal­nie 3 razy.

Wniosek nale­ży zło­żyć naj­póź­niej w cią­gu 3 mie­się­cy od mie­sią­ca, w któ­rym zosta­nie znie­sio­ny stan epi­de­mii.

Kolejne świad­cze­nie moż­na otrzy­mać nie wcze­śniej niż w następ­nym mie­sią­cu po tym, w któ­rym otrzy­ma­no wcze­śniej­sze świad­cze­nie.

 1. Dodatkowe świad­cze­nie posto­jo­we przy­słu­gu­je dla osób pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność z prze­wa­ża­ją­cą dzia­łal­no­ścią według PKD:
 • 39.Z – wyna­jem i dzier­ża­wa pozo­sta­łych maszyn, urzą­dzeń oraz dóbr mate­rial­nych, gdzie indziej nie­skla­sy­fi­ko­wa­na,
 • 11.A – dzia­łal­ność agen­tów tury­stycz­nych,
 • 01.Z – dzia­łal­ność zwią­za­na z wysta­wia­niem przed­sta­wień arty­stycz­nych,
 • 02.Z – dzia­łal­ność wspo­ma­ga­ją­ca wysta­wia­nie przed­sta­wień arty­stycz­nych,
 • 29.A – dzia­łal­ność poko­jów zaga­dek, domów stra­chu, miejsc do tań­cze­nia i w zakre­sie innych form roz­ryw­ki lub rekre­acji orga­ni­zo­wa­nych w pomiesz­cze­niach lub w innych miej­scach o zamknię­tej prze­strze­ni,
 • 29.B – pozo­sta­ła dzia­łal­ność roz­ryw­ko­wa i rekre­acyj­na, gdzie indziej nie­skla­sy­fi­ko­wa­na,
 • 29.Z – pozo­sta­ła dzia­łal­ność roz­ryw­ko­wa i rekre­acyj­na.

 

któ­rzy speł­nia­ją warun­ki:

 • przy­chód dzia­łal­no­ści (w rozu­mie­niu prze­pi­sów podat­ko­wych) w mie­sią­cu przed tym, w któ­rym został zło­żo­ny wnio­sek, jest niż­szy co naj­mniej o 75% w sto­sun­ku do tego, któ­ry był w tym samym mie­sią­cu w 2019 r.,
 • wypła­co­ne zosta­ło wcze­śniej co naj­mniej jed­no świad­cze­nie posto­jo­we (z wnio­sku RSP-D lub RSP-DB; zło­że­nie wnio­sku o dodat­ko­we świad­cze­nie nie wyklu­cza zło­że­nia RSP-DK).

 

Dodatkowe świad­cze­nie posto­jo­we sta­no­wi pomoc publicz­ną (mogą być wyma­ga­ne dodat­ko­we doku­men­ty)

 

Wysokość świad­cze­nia – w tej samej wyso­ko­ści co świad­cze­nie otrzy­ma­ne wcze­śniej 1300 zł (50% mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia) lub 2 080 zł (80% kwo­ty mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia w 2020 r.). Wypłata w 2020r. jest opo­dat­ko­wa­na.

 

Formularze – tyl­ko w for­mie elek­tro­nicz­nej przez PUE:

RSP-DD – wnio­sek pierw­szo­ra­zo­wy

– RSP-DD – wnio­sek o kon­ty­nu­ację wypła­ty świad­cze­nia (jeże­li sytu­acja mate­rial­na we wcze­śniej­szym wnio­sku się nie popra­wi­ła).

Dodatkowe świad­cze­nie posto­jo­we moż­na otrzy­mać mak­sy­mal­nie 3 razy.

Można wystą­pić o kon­ty­nu­ację wypła­ty świad­cze­nia dodat­ko­we­go, jeśli został zło­żo­ny wnio­sek o dodat­ko­we świad­cze­nie posto­jo­we.

Można zło­żyć wnio­sek o kon­ty­nu­ację wypła­ty świad­cze­nia dodat­ko­we­go w kolej­nym mie­sią­cu, w któ­rym zło­żo­ny został wnio­sek RSP-DD pierw­szy raz.

Wniosek nale­ży zło­żyć naj­póź­niej w cią­gu 3 mie­się­cy od mie­sią­ca, w któ­rym zosta­nie znie­sio­ny stan epi­de­mii.

Zwolnienie z opła­ca­nia skła­dek przy­słu­gu­je dla osób pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność z prze­wa­ża­ją­cą dzia­łal­no­ścią według PKD:

 • 39.Z – pozo­sta­ły trans­port lądo­wy pasa­żer­ski, gdzie indziej nie­skla­sy­fi­ko­wa­ny,
 • 10.Z – hote­le i podob­ne obiek­ty zakwa­te­ro­wa­nia,
 • 39.Z – wyna­jem i dzier­ża­wa pozo­sta­łych maszyn, urzą­dzeń oraz dóbr mate­rial­nych, gdzie indziej nie­skla­sy­fi­ko­wa­na,
 • 11.A – dzia­łal­ność agen­tów tury­stycz­nych,
 • 90.A – dzia­łal­ność pilo­tów wycie­czek i prze­wod­ni­ków tury­stycz­nych,
 • 30.Z – dzia­łal­ność zwią­za­na z orga­ni­za­cją tar­gów, wystaw i kon­gre­sów,
 • 01.Z – dzia­łal­ność zwią­za­na z wysta­wia­niem przed­sta­wień arty­stycz­nych,
 • 02.Z – dzia­łal­ność wspo­ma­ga­ją­ca wysta­wia­nie przed­sta­wień arty­stycz­nych,
 • 29.A – dzia­łal­ność poko­jów zaga­dek, domów stra­chu, miejsc do tań­cze­nia i w zakre­sie innych form roz­ryw­ki lub rekre­acji orga­ni­zo­wa­nych w pomiesz­cze­niach lub w innych miej­scach o zamknię­tej prze­strze­ni,
 • 29.B – pozo­sta­ła dzia­łal­ność roz­ryw­ko­wa i rekre­acyj­na, gdzie indziej nie­skla­sy­fi­ko­wa­na,
 • 29.Z – pozo­sta­ła dzia­łal­ność roz­ryw­ko­wa i rekre­acyj­na.

któ­rzy speł­nia­ją warun­ki:

 • Zgłoszenie jako płat­nik skła­dek przed 30 czerw­ca 2020r.
 • przy­chód dzia­łal­no­ści (w rozu­mie­niu prze­pi­sów podat­ko­wych) uzy­ska­ny w pierw­szym mie­sią­cu, za któ­ry został zło­żo­ny wnio­sek, jest niż­szy co naj­mniej o 75% w sto­sun­ku do tego, któ­ry był w tym samym mie­sią­cu w 2019 r.,
 • zło­żo­ne zosta­ły dekla­ra­cje roz­li­cze­nio­we i imien­ne rapor­ty mie­sięcz­ne za mie­sią­ce wska­za­ne we wnio­sku naj­póź­niej do 31 paź­dzier­ni­ka br. (chy­ba, że płat­nik jest zwol­nio­ny z obo­wiąz­ku ich skła­da­nia),

 

Termin zło­że­nia – wnio­sek RDZ-B nale­ży zło­żyć do 30 listo­pa­da 2020r.

Zwolnienie z opła­ca­nia należ­no­ści z tytu­łu skła­dek sta­no­wi pomoc publicz­ną.

Pomoc tę może otrzy­mać przed­się­bior­stwo, któ­re na 31 grud­nia 2019 r. i na dzień zło­że­nia wnio­sku nie było w trud­nej sytu­acji. Wynika to z regu­la­cji UE.

We wnio­sku nale­ży podać infor­ma­cje doty­czą­ce sytu­acji eko­no­micz­nej – czy na 31 grud­nia 2019 r.  i na dzień zło­że­nia wnio­sku:

 • w przy­pad­ku spół­ki akcyj­nej, spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią oraz spół­ki koman­dy­to­wo-akcyj­nej – wyso­kość nie­po­kry­tych strat prze­wyż­sza­ła 50% wyso­ko­ści zare­je­stro­wa­ne­go kapi­ta­łu,
 • w przy­pad­ku spół­ki jaw­nej, spół­ki koman­dy­to­wej, spół­ki part­ner­skiej oraz spół­ki cywil­nej – wyso­kość nie­po­kry­tych strat prze­wyż­sza­ła 50% wyso­ko­ści jej kapi­ta­łu według ksiąg spół­ki,
 • pod­miot speł­niał kry­te­ria kwa­li­fi­ku­ją­ce go do objęcia/jest obję­ty postę­po­wa­niem  upa­dło­ścio­wym, w przy­pad­ku pod­mio­tu inne­go niż mikro­przed­się­bior­ca, mały lub śred­ni przed­się­bior­ca – w cią­gu ostat­nich dwóch lat sto­su­nek dłu­gów do kapi­ta­łu wła­sne­go był więk­szy niż 7,5, a sto­su­nek zysku ope­ra­cyj­ne­go powięk­szo­ne­go o amor­ty­za­cję do odse­tek był niż­szy niż 1.

Przedsiębiorstwo jest w trud­nej sytu­acji, gdy speł­nio­na jest choć jed­na z wymie­nio­nych prze­sła­nek.

Na pod­sta­wie regu­la­cji UE przy­ję­li­śmy, że przed­się­bior­ca znaj­du­je się w trud­nej sytu­acji, jeże­li na 31 grud­nia 2019 r. i na dzień zło­że­nia wnio­sku o zwol­nie­nie z opła­ca­nia skła­dek zale­gał z opła­ca­niem należ­no­ści z tytu­łu skła­dek za okres dłuż­szy niż 12 mie­się­cy. Nie doty­czy to  jed­nak sytu­acji, gdy przed­się­bior­ca na 31 grud­nia 2019 r. lub na dzień zło­że­nia wnio­sku o zwol­nie­nie z opła­ca­nia skła­dek reali­zu­je zawar­tą z ZUS umo­wę o roz­ło­że­nie na raty należ­no­ści z tytu­łu skła­dek.

Dla mikro i małych przed­się­bior­ców zna­cze­nie ma tyl­ko obję­cie postę­po­wa­niem upa­dło­ścio­wym.

We wnio­sku oprócz infor­ma­cji doty­czą­cych sytu­acji eko­no­micz­nej nale­ży też podać:

 • wiel­kość pod­mio­tu (mikro­przed­się­bior­ca, mały przed­się­bior­ca,  śred­ni przed­się­bior­ca,  inny przed­się­bior­ca), powią­za­nie z inny­mi przed­się­bior­ca­mi,
 • datę utwo­rze­nia pod­mio­tu,
 • for­mę praw­ną pod­mio­tu,
 • czy otrzy­ma­na była pomoc na rato­wa­nie, któ­ra nie zosta­ła spła­co­na, lub pomoc na restruk­tu­ry­za­cję  któ­rej nadal pod­le­ga przed­się­bior­ca,
 • czy otrzy­ma­na była już pomoc publicz­ną zwią­za­ną z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem epi­de­mii COVID-19.