Konferencja “Sztuka Eksportu”

Konferencja “Sztuka Eksportu”

Zapraszamy na kon­fe­ren­cję “Sztuka Eksportu”, któ­ra odbę­dzie się 14 listo­pa­da 2019 roku na Stadionie Energa Gdańsk. 

Pomorscy eks­por­te­rzy zgro­ma­dzą się w jed­nym miej­scu, aby wymie­nić się doświad­cze­nia­mi na temat zdo­by­wa­nia prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­nej w glo­bal­nej gospo­dar­ce.

Na uczest­ni­ków cze­ka część wysta­wien­ni­cza, na któ­rą zosta­li zapro­sze­ni eks­por­te­rzy z pro­jek­tu Pomorski Broker Eksportowy.

Konferencja „Sztuka eks­por­tu” jest orga­ni­zo­wa­na w ramach pro­jek­tu Pomorski Broker Eksportowy, dofi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Więcej infor­ma­cji znaj­dzie­cie TU.